Snowdonia National Park strapline

Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Am yr Awdurdod

Bydd yr Awdurdod yn cyfarfod yn Gymraeg gyda chyfleusterau cyfieithu ar y pryd. Mae gan yr Awdurdod 18 Aelod, 9 Cynghorydd Lleol a benodir gan Gyngor Gwynedd, 3 Cynghorydd Lleol a benodir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a 6 aelod a benodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'r Aelodau hefyd yn gwasanaethu ar nifer o Bwyllgorau, Paneli a Gweithgorau.

Mae holl gyfarfodydd yr Awdurdod yn agored i'r cyhoedd. Gellir gweld yr amserlen lawn isod:

Hawl i'r Cyhoedd Holi

Mae'r Awdurdod wedi clustnodi hyd at 20 munud ar ddechrau ei gyfarfod i roi cyfle i aelodau'r cyhoedd ofyn cwestiynau penodol sy'n ymwneud â gwaith yr Awdurdod (ag eithrio ceisiadau cynllunio) sy'n berthnasol i ddyletswyddau a phwrpasau'r Parc.

Rhaid cyflwyno'r cwestiynau'n ysgrifenedig (trwy'r post neu e-bost) i'r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfreithiol o leiaf 7 niwrnod cyn y cyfarfod.

Cyfarfodydd yr Awdurdod

 • 3ydd o Fehefin 2020 am 10.00 y.b. (CCB)
 • 29ain o Orffennaf 2020 am 10.00 y.b. (Is-Bwyllgor Cyllid)
 • 23ain o Fedi 2020 am 10.00 y.b.
 • 9fed o Ragfyr 2020 am 10.00 y.b.
 • 3ydd o Chwefror 2021 am 10.00 y.b.
 • 28ain o Ebrill 2021 am 10.00 y.b.
 • 19eg o Fai 2021 am 9.00 y.b.
 • 9fed o Fehefin 2021 am 10.00 y.b. (CCB)

Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau (Drafft)

 • 15fed o Orffennaf 2020 am 10.00 y.b.
 • 18fed  o Dachwedd 2020 am 10.00 y.b.
 • 24ain o Fawrth 2021 am 10.00 y.b.

Pwyllgor Cynllunio a Mynediad (Drafft)

 • 1af o Orffennaf 2020 am 10.00 y.b.
 • 2il o Fedi 2020 am 10.00 y.b.
 • 21ain o Hydref 2020 am 10.00 y.b.
 • 2il o Ragfyr 2020 am 10.00 y.b.
 • 20fed o Ionawr 2021 am 10.00 y.b.
 • 3ydd o Fawrth 2021 am 10.00 y.b.
 • 14eg o Ebrill 2021 am 10.00 y.b.
 • 19eg o Fai 2021 am 10.00 y.b.

Pwyllgor Safonau (Drafft)

 • 4ydd  o Fedi 2020 pm