Dysgu Am

Addysg

Addysg

Ymweld ag Eryri

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich amser yma yn Eryri ac yn gallu dwyn i gof atgofion melys o’ch cyfnod yma. I arbed cael eich siomi ac fel eich bod yn barod am hinsawdd a thirwedd Eryri, rydym wedi paratoi rhestr wirio o’r pethau pwysig ddylech gofio cyn cychwyn ar eich antur gyda ni. Mae’n debygol y bydd eich ymweliad wedi ei drefnu yn unol â chanllawiau eich Awdurdod Addysg lleol ond serch hynny, ystyriwch y canlynol;

1. P'un a’i cerdded yn y mynyddoedd neu lawr yn y dyffrynnoedd, mae’r tywydd yma yn Eryri yn newidiol felly cofiwch;

 • Dewch a chôt law a throwsus glaw gyda chi. Nid yw cotiau chwaraeon yn addas ar gyfer glaw trwm Eryri.
 • Dewch a hetiau a menyg gyda chi. Maent hyd yn oed yn ddefnyddiol fis Mai a Mehefin. Gall y tymheredd ar y copaon fod tua 9C yn oerach na’r tymheredd yn y dyffryn.
 • Gwisgwch haenau o ddillad. Gall fod yn oer pan ddechreuwch ar eich taith ond fe gynheswch yn gyflym. Cofiwch fod tymheredd yn gallu gostwng yn gyflym hefyd.
 • Mae’r mynydd yn le agored felly arbedwch eich hun rhag haul cryf wrth ddefnyddio eli haul.

2. Amserwch eich taith gan ystyried unrhyw gyfnodau o seibiant. Rhowch ddigon o amser ar gyfer bwyta cinio, seibiant ac edrych ar y golygfeydd. Cofiwch;

 • Ddod a digon o ddŵr â chi. Mae dŵr yn well na diod pop a dewch a digon ohono mewn tywydd poeth.
 • Ddod a digon o fwyd gyda chi. Gall cerdded fod yn egnïol iawn a gallwch losgi llawer o galorïau. Ewch a’ch sbwriel adref.
 • Cofiwch bydd tymheredd eich corff yn gostwng ar ôl i chi orffen cerdded felly rhowch eich haenau yn ôl ymlaen. Os ydych yn wlyb â chwys, peidiwch a chymryd seibiant hir – gall tymheredd y corff ostwng yn gyflymach.

3. Cofiwch gerdded taith sy’n addas ar gyfer pob aelod o’ch grŵp. Gall taith bum milltir fod yn hawdd i chi ond beth am weddill y grŵp? Cofiwch;

 • Mae llwybrau anwastad yn anoddach i’w cerdded, felly cymerwch ofal. Gall anafiadau o’r gorffennol ddod i’r wyneb unwaith eto a gall fferau a pengliniau ddechrau brifo wrth ddod lawr o’r mynydd. Cymerwch eich amser a digon o ofal.
 • Gwnewch yn siwr fod gennych lwybr arall i ddewis rhag ofn y bydd angen torri eich taith.

4. Byddwch yn barod cyn cychwyn allan a pheidiwch â dibynnu ar eich ffôn symudol. Nid oes signal i’w dderbyn mewn rhai mannau o Eryri.

 • Rhowch wybod i berson cyfrifol am eich taith a phryd y disgwyliwch gyrraedd yn ôl. Os oes modd, gadewch gopi o’ch map iddynt.
 • Ewch a map a chwmpawd â chi bob amser gan wybod sut i’w defnyddio cyn cychwyn allan. Gall chwiban a fflachlamp fod o ddefnydd hefyd.

Llwybr Minffordd, Cadair Idris

Llwybr Minffordd, Cadair Idris (© APCE)

Cymerwch olwg ar wisg ein anturiwr Ceri Gerdded tra mae yma yn Eryri! Cliciwch ar y ddolen isod.

Dillad Ceri (pdf)