Snowdonia National Park strapline

Dysgu Am

Addysg

Addysg

Yr iaith Gymraeg a'r Amgylchedd

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn rhan o Weithgor Iaith Gymraeg y Sector Amgylcheddol. Sefydlwyd y Gweithgor ar ddechrau 2007 gan amryw o gyrff sy’n gweithredu yn y maes amgylcheddol yng Nghymru a’i nod yw hybu a datblygu defnydd y Gymraeg ym maes yr amgylchedd.

Gweledigaeth y Gweithgor yw:

  • hyrwyddo'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig fel elfennau creiddiol o'n tirlun sy'n allweddol i'r ffordd y mae pobl yn ymdeimlo â'r amgylchedd o'u cwmpas
  • hyrwyddo sgiliau ieithyddol fel rhai allweddol er mwyn gallu cyfathrebu a chydweithio'n llwyddiannus â rheolwyr tir a chymunedau sy'n gyfrifol am ddyfodol bywyd gwyllt, ecoleg a thirwedd Cymru
  • hyrwyddo'r angen i gydlynu prosiectau amgylcheddol-ieithyddol yn well rhwng gwahanol gyrff er mwyn blaenoriaethu'n fwy effeithiol ac osgoi dyblygu gwaith
  • hyrwyddo'r angen i gyrff cyhoeddus weithredu eu Cynlluniau Iaith mewn modd mwy blaengar a chyffrous os am sicrhau newidiadau pellgyrhaeddol

 Marchnad Dolgellau

Marchnad Dolgellau (© APCE)