Ymweld ag Eryri

Llwybr y Mwynwyr, Yr Wyddfa

alt=

Eryri i Bawb

Croeso i 'Eryri i Bawb', prosiect sydd yn anelu at helpu ac annog pobl sydd yn anabl, yn llai abl neu sydd â phlant ifanc i ymweld ag Eryri er mwyn ymlacio a mwynhau. Ein gobaith ydi darparu gwybodaeth, er mwyn rhoi rhagor o ddewisiadau i chi wrth ymweld ag Eryri.

Clwb Cerdded Eryri - Nod y clwb yw galluogi pobl ddall a phobl gyda nam ar y golwg i gael budd a mwynhad o gerdded ym Mharc Cenedlaethol Eryri a'r cyffiniau. Ymunwch â ni ar ein teithiau cerdded misol.

 • Ionawr 18 - Caernarfon
 • Chwefror 15 - Llanberis i Frynrefail
 • Mawrth 15 - Marine Drive, Llandudno
 • Ebrill 19 - Ardal Pwllheli hefo Brian Evans
 • Mai 17 - Dewch i glywed yr adar yn canu yn Nyffryn Ogwen hefo Ben Stammers
 • Mehefin 21 - Nant Gwynant i Feddgelert – hefo Wardeiniaid y Parc
 • Gorffennaf 19 - Llyn LLandecwyn, Talsarnau hefo Keith O’Brien
 • Awst 16 - Ardal Moelfre (diolch i Linda Jeavons)
 • Medi 20 - Taith natur ar yr Y Gogarth, hefo Wardeiniaid
 • Hydref 18 - Rhosgadfan i Gaernarfon
 • Tachwedd 15 - Lon Las Ogwen
 • Rhagfyr 6 - Cinio Nadolig – i’w drefnu!

Fel arfer byddwn yn cyfarfod yn Swyddfa Cymdeithas y Deillion, 325 Stryd Fawr, Bangor am tua 10.30 y.b – i’w gadarnhau yn ddibynnol ar leoliad y daith. Cofiwch ddod a dillad ac esgidiau addas a phicnic!

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Carys Dafydd - Swyddog Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 01766 772269, carys.dafydd@eryri.llyw.cymru

Mae Eryri i Bawb yn cynnwys gwybodaeth ar drawstoriad eang o elfennau Parc Cenedlaethol Eryri, er enghraifft, llwybrau, trefi a phentrefi a theithiau car, a fydd yn eich galluogi i brofi yr ardal. Hyderwn y bydd 'Eryri i Bawb' yn rhoi cyfle gwych i chi gael blas ar rai o fwynderau yr ardal cyn i chi fentro yma, fel y byddwch yn barod ar gyfer yr anturiaethau sydd gan Eryri i'w cynnig i ymwelwyr o bob gallu corfforol. Ceir yma hefyd wybodaeth am rai rhinweddau lleol sydd yn gorwedd y tu hwnt i ffiniau'r Parc.

Am fwy o fanylion ynghylch sut mae cael yr wybodaeth mewn gwahanol fformatau e.e. print bras, testun yn unig, mwy o gyferbyniad rhwng testun a chefndir ac ati, yna cliciwch ar 'Hygyrchedd' ar waelod y dudalen hon.

Am ragor o wybodaeth ynghylch 'Cynllun Cydraddoldeb Anabledd' Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri neu i lawrlwytho copi PDF o'r ddogfen cliciwch ar 'Cynllun Cydraddoldeb' ar y dde.

Rydym yn gobeithio y bydd y wybodaeth yma yn ddefnyddiol i chi ac y byddwch yn mwynhau eich ymweliad ag Eryri.

Gwybodaeth Bellach

Os ydych am gael gwybodaeth bellach neu am wneud unrhyw sylw am unrhyw ran o'r adran 'Eryri i Bawb' yna mae croeso i chi gysylltu â ni:

Swyddog Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri,
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 772269

Ebost: carys.dafydd@eryri.llyw.cymru

Header image - Morfa Harlech (© Crown copyright (2014) Visit Wales)