Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Llechi: Hyd yn Oed Mwy o Amrywiaeth

Archebu

Printio

Rhyf y Cwrs: K0203

Dyddiad: 17 Chwefror i 22 Chwefror 2019

Pris: £495 - £542.50

Arweinydd y Cwrs:

Richard Williams

Disgrifiad:

Bydd y rhan fwyaf o'r rhaglen yn golygu cerdded yn y mynyddoedd dros dir garw, agored, ac ar adegau bydd yn serth; a bydd yn cynnwys teithiau cerdded a fydd yn para yn hir.

Dylai aelodau'r cwrs baratoi ar gyfer hyn er y dylai ffitrwydd arferol fod yn ddigonol. Atgoffir yr Aelodau bod angen cymryd gofal eithriadol wrth gerdded ar domenni llechi, gwastraff mwyngloddio a baw defaid, yn enwedig mewn amodau llaith neu wlyb. Mae esgidiau cerdded cryf yn hanfodol. Yn anochel mae'r rhaglen ar drugaredd y tywydd a bydd rhaglen y cwrs bydd bron yn sicr yn destun newid, ar fyr rybudd, oherwydd y tywydd garw. Os yw yswiriant yn ei le y posibilrwydd bydd archwilio o dan y ddaear yn debygol o ddigwydd eleni. Felly, cynghorir aelodau'r cwrs i ddod â thortsh o ansawdd da (ac un ogystal ychwanegol os yn bosib) gyda batris newydd yn ogystal â helmed fel mater o drefn.

Richard Williams yw'r awdurdod ar y diwydiant llechi yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a Dinas Mawddwy, neu felly mae'n dweud wrtho fo ei hun.

Dr David Gwyn mae o’n archeolegydd diwydiannol proffesiynol ac yn ymgynghorydd o fri ar dreftadaeth. Ef yw awdur nifer o astudiaethau cyfnod diwydiannol ac archaeoleg ôl-Ganoloesol, ac yn 2015 cafodd ei astudiaeth bwysig o'r diwydiant llechi yng Nghymru "Llechi Cymru" ei gyhoeddi gan y Comisiwn Brenhinol ar Henebion Cymru; mae'n ddeunydd darllen hanfodol. Mae'n aelod o Fwrdd Cwmni Rheilffordd Ffestiniog  ers 2006, gyda chyfrifoldeb am gysylltu gyda Chymdeithas Rheilffordd Ucheldir Cymru; ac mae hefyd yn Gyfarwyddwr Rheilffordd Llyn Tegid.

Jon Knowles mae o’n fforiwr adnabyddus mewn llechi a metel gyda enw da am ansawdd ffotograffiaeth o dan ddaear. Mae Jon yn arbenigwr ar hanes a archaeoleg chwarael Lechi Aberllefenni.

Rhaglen#

Dydd Sul,
16.30 - Cyrraedd a chofrestru
18.30 - Cinio
19.30 - Cyflwyniad y cwrs: Richard Williams

Dydd Llun,
DYDD - Rheilffyrdd Nantlle – Dr David Gwyn
GYDA’R NOS - Chwarel Copr Yr Wyddfa – Jon Knowles

Dydd Mawrth,
DYDD - Llechwedd (dan ddaear) Blaenau Ffestiniog*
GYDA’R NOS - Diwydiant llechi Ardennes - Dr David Gwyn

Dydd Mercher,
DYDD - Chwareli Llechi a Metel yng Ngoedwig Gwydyr, Betws y Coed & Trefriw
GYDA’R NOS Manion  – Cyfraniadau aelodau & Richard Williams

Dydd Iau,
DYDD - Chwarel Aur Cefn Coch, Dolgellau neu Cwm Erch Chwarel Copr, Yr Wyddfa
GYDA’R NOS - Ardal Llechi Dinas Mawddwy – Richard Williams

Dydd Gwener,
DYDD - Allt Fawr, Blaenau Ffestiniog neu Chwaraeli Lechi Bach Croesor
14.00 - Ymadael (amcan)

# Mae trefn rhaglen y cwrs yn enghreifftiol yn unig, a bydd bron yn sicr yn newid yn ystod yr wythnos oherwydd y tywydd a rhesymau eraill y tu allan i reolaeth Tiwtor y Cwrs.

Gwahoddir Aelodau'r cwrs i ddod â'u sleidiau, dvds neu fideos eu hunain ar gyfer eu cyflwyno yn ystod y noson heno; yr amod yw bod yna gysylltiad archeolegol diwydiannol, wrth gwrs!

*Dan oruchwyliaeth Jon Knowles, trwy garedigrwydd J.W. Greaves & Sons Ltd. Cynghorir aelodau'r cwrs i ddod â thortsh menig a helmed i cymheryd rhan yn y taith dan ddaear yn Llechwedd a fydd yn cwmpasu ardaloedd nad ydynt fel arfer yn hygyrch i’r cyhoedd. Gofynnir i aelodau'r cwrs ymgyfarwyddo â'r Asesiad Risg sydd ynghlwm, yn enwedig yr adran sy'n ymwneud ag archwilio tanddaearol.

x