Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus 2017-2018

Cerdded

Trwyeryn (© APCE)

Cerdded i Ddysgwyr Cymraeg

27 Gorffennaf i 29 Gorffennaf 2018

Cyfle i ddysgu ychydig am hanes yr ardal, a’i llên gwerin wrth ymarfer siarad Cymraeg. Ar eich teithiau cerdded, dysgwch am eiriau, eu hystyron a sut i’w defnyddio.

« mwy o fanylion

Trwy Dwll y Clo (© APCE)

Drwy Dwll y Clo

12 Hydref i 14 Hydref 2018

Pwy oedd yn byw fan’na? Pa mor hen ydy’r tŷ yna? Pam ei fod o yma? Dim ond rhai o’r cwestiynau y cawn ni atebion iddyn nhw wrth gerdded a gwrando ar hanes a llên gwerin rhai o hen dai’r ardal.

« mwy o fanylion

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd (© APCE)

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd

10 Ionawr i 14 Ionawr 2019

Dewch i ddysgu am dreftadaeth y Parc Cenedlaethol ar gyfres o deithiau cerdded i werthfawrogi nodweddion unigryw ei dirwedd a dysgu am yr amgylchedd naturiol a hanes yr ardal.

« mwy o fanylion

Crefft

Troelli i Ddechreuwyr (© APCE)

Troelli gyda Chymorth ar gyfer Dechreuwyr

1 Mehefin i 3 Mehefin 2018

Byddwch yn cwmpasu’r holl dechnegau sydd eu hangen arnoch i allu troelli â chymorth ar y penwythnos hwn. Cewch gyfle hefyd i brofi pa droell a dysgl sy’n gweithio orau i chi. Darperir pob troell a ffibr. Bydd tâl o £5 am ffibrau. Byddai profiad o nyddu yn fuddiol, ond mae croeso i ddechreuwyr.

« mwy o fanylion

Combo Spinning (© APCE)

‘Stash Busting Combo Spin’

20 Gorffennaf i 22 Gorffennaf 2018

Ydych chi’n euog o brynu’r plethi 100g lliwgar a deniadol hynny? Ydych chi wedi syrffedu ar geisio dod o hyd i brosiectau sy’n defnyddio 100g o edafedd gorffenedig yn unig? Dewch â 500g - 1kilo o ffibr gyda chi a dysgwch sut i gyfuno’r rhain i ddigon o ffibr ar gyfer prosiect mwy - efallai siwmper neu flanced? Mae rhywfaint o brofiad nyddu yn angenrheidiol.

« mwy o fanylion

Troelli i Ddechreuwyr (© APCE)

Troelli â Throell Llaw i Ddechreuwyr

3 Awst i 5 Awst 2018

O gychwyn hyd at orffen eich edafedd gan ddefnyddio troelli ‘top whorls’ a ‘wool roving’, byddwch yn dysgu celf hynafol y troellyn. Addas ar gyfer dechreuwyr llwyr a throellwyr sy’n dymuno defnyddio ffurf fwy cludadwy o droelli.

« mwy o fanylion

Pwyth Croes (© APCE)

Gweithdy Pwyth Croes

13 Awst i 17 Awst 2018

Cyfle i ddylunio a phwytho eich sampler pwyth croes eich hun mewn awyrgylch ysbrydoledig. Er bod pwyslais ar ddyluniad a gwreiddioldeb, mae croeso i chi ddod â phrosiectau yr ydych yn eu mwynhau gyda chi, er nad ydynt o anghenraid yn rhai o’ch dyluniad eich hunan. Ymweliadau â phwythwyr brwd a phrofiadol yn eu cynefin eu hunain yn gynwysedig hefyd.

« mwy o fanylion

Basgedwaith Tecstiliau (© Pxhere)

Basgedwaith Tecstilau – Ffurfiau Wedi’u Gwehyddu

19 Hydref i 21 Hydref 2018

Cyfle i archwilio ac arbrofi â thechneg cyfrodeddu, gyda’r nod o greu amrywiaeth o ffurfiau wedi’u gwehyddu o fasgedi bychain, i godennau a phocedi. Wrth weithio gydag ystod o ddeunyddiau naturiol ac artiffisial, bydd cyfle i ddysgu’r dechneg ac arbrofi â lliwiau, patrymau a gweadau. Addas i unrhyw un â diddordeb mewn tecstilau neu fasgedwaith, ac mae croeso cynnes i ddechreuwyr yn ogystal â myfyrwyr mwy profiadol a rhai sy’n dychwelyd.

« mwy o fanylion

Gwydr Lliw (© Julie Rogers)

Creu Gwydr Lliw Tiffany

2 Tachwedd i 4 Tachwedd 2018

Cyfle amserol i ddysgu neu wella sgil crefft newydd cyn y Nadolig.

« mwy o fanylion

Brodio a Pheiriant (© Wikipedia)

Brodio gyda Pheiriant

2 Tachwedd i 4 Tachwedd 2018

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys brodwaith peiriannau ar ffabrigau cain gan ddefnyddio sefydlogydd hydoddadwy.

« mwy o fanylion

Sanau Gwlân (© APCE)

Gwau Sanau i Ddechreuwyr

9 Tachwedd i 11 Tachwedd 2018

Os ydych chi erioed wedi ceisio mynd i’r afael â gwau ‘crwn’, yna dyma’r penwythnos i chi. O gastio i rwymo, cewch eich arwain drwy’r technegau sydd eu hangen ar gyfer creu eich sanau eich hun. Os ydych chi’n gwybod sut i wau a phwytho o chwith (knit & purl), yna gallwch wau sanau. Datgelir dirgelwch nodwyddau dwbl, ‘troi sawdl’ a phwyth Kitchener. Darperir gwlân a gweill am gost ychwanegol.

« mwy o fanylion

Troelli i Ddechreuwyr (© APCE)

Troelli â Throell Llaw i Ddechreuwyr

8 Chwefror i 10 Chwefror 2019

Dysgwch am gelf y troellyn a gwahanol dechnegau troelli. Addas ar gyfer dechreuwyr a throellwyr sy’n dymuno defnyddio ffurf fwy cludadwy o droelli. Gellir darparu a phrynu troellwyr dysgu. Tâl o £5 am ffibrau.

« mwy o fanylion

Sanau Gwlân (© APCE)

Gwau Sanau i Ddechreuwyr

22 Mawrth i 24 Mawrth 2019

Os ydych chi erioed wedi ceisio mynd i’r afael â gwau ‘crwn’, yna dyma’r penwythnos i chi. O gastio i rwymo, cewch eich arwain drwy’r technegau sydd eu hangen ar gyfer creu eich sanau eich hun. Os ydych chi’n gwybod sut i wau a phwytho o chwith (knit & purl), yna gallwch wau sanau. Datgelir dirgelwch nodwyddau dwbl, ‘troi sawdl’ a phwyth Kitchener. Darperir gwlân a gweill am gost ychwanegol.

« mwy o fanylion

Hanes ac Archaeoleg

Chwarel Lechi, Eryri

Llechi: ‘Y Da, Y Drwg a’r rhai yn y Canol’

18 Chwefror i 23 Chwefror 2018

Nod y cwrs hwn yw dangos nad oes chwarael lechi nodweddiadol, ac nad yw llwyddiant busnes yn aml yn cael ei adlewyrchu yn yr olion diwydianol.

« mwy o fanylion

Cantre'r Gwaelod (© APCE)

Chwedlau’r Mabinogion

16 Mawrth i 18 Mawrth 2018

Mae Chwedlau’r Mabinogion ymhlith mytholeg bwysicaf Ewrop cynnar. Maent yn straeon llawn cyffro ac yn sôn am anturiaethau arwyr a duwiau Celtaidd gyda nifer o’r mannau y cyfeirir atynt yn y chwedlau hyn yng nghanolbarth a gogledd Gwynedd a’r cyffiniau. Yn ystod y penwythnos, byddwn yn ymchwilio i gefndir y chwedlau hyn ac yn ymweld â’r safleoedd.

« mwy o fanylion

Llechi i'r Môr (© APCE)

Llechi i’r Môr

25 Mai i 27 Mai 2018

Cwrs byr o gerdded yn dilyn taith y llechi a gloddiwyd ym Mlaenau Ffestiniog at y porthladd ym Mhorthmadog. Ar hyd y daith, byddwch yn dysgu am hynt a helynt trosglwyddo llechi cyn dyfodiad Rheilffordd Ffestiniog.

« mwy o fanylion

Gloddfa Ganol, Blaenau Ffestiniog

Archeoleg Ddiwydiannol Ymarferol

27 Mai i 3 Mehefin 2018

Eleni, rydym yn parhau i ymchwilio a chofnodi chwareli i’r gorllewin o Lanberis, safleoedd sydd â golygfeydd godidog ac felly’n cynnig cyfle i gyfranogwyr newydd archwilio hen ddiwydiant y rhanbarth gwych hwn. Croesewir aelodau newydd.

« mwy o fanylion

Morwrol (© APCE)

Morwrol

8 Mehefin i 10 Mehefin 2018

Cyfle i edrych ar hanes morwrol yr ardal o gwmpas Porthmadog a’i gysylltiad â’r diwydiant llechi. Am ganrif, roedd gan Borthmadog harbwr prysur, yn allforio llechi a mewnforio coed, blawd, glo a nwyddau i’r cartref. Dewch i ddarganfod mwy am ei hanes unigryw a’i gysylltiadau â Hamburg a Szczecin.

« mwy o fanylion

Am y Gymraeg (© APCE)

Am y Gymraeg

15 Mehefin i 17 Mehefin 2018

Ydych chi’n chwilio am borth i mewn i’r Gymraeg ac i lenyddiaeth a cherddoriaeth o’r oes o’r blaen hyd heddiw? Dewch i archwilio pethau difyr am yr iaith a llenyddiaeth Gymraeg mewn ffordd hwyliog a hygyrch. Mae’n addas ar gyfer pobl heb unrhyw wybodaeth flaenorol o’r Gymraeg, yn ogystal â rhoi golwg newydd ar bethau i siaradwyr Cymraeg o bob lefel.

« mwy o fanylion

Rheilffordd Ffestiniog

Rheilffyrdd Treftadaeth

5 Awst i 11 Awst 2018

Treuliwch wythnos yn archwilio rheilffyrdd cadwedig Gogledd a Chanolbarth Cymru. Dewch i gael golwg y tu ôl i’r llenni ar y gweithdai ac edrych ar ddatblygiadau arfaethedig a chyfredol y rheilffyrdd, sy’n rhedeg trwy olygfeydd ysblennydd. Cynhelir hefyd sgyrsiau a sioeau sleidiau am reilffyrdd gyda’r nos.

« mwy o fanylion

Chwarel Lechi, Eryri

Cipolwg ar y diwydiant llechi

24 Awst i 26 Awst 2018

Cyflwyniad byr i’r diwydiant llechi yng ngogledd Cymru. Siapiodd y diwydiant arwyddocaol a byd-eang hwn dirwedd Eryri a darparu toeau i lawer yn y byd modern; mae bellach yn ymgeisydd ar gyfer statws Treftadaeth Byd. Dyma’ch cyfle i ddysgu mwy am dechnoleg a hanes cymdeithasol y diwydiant difyr hwn.

« mwy o fanylion

Pont Scethin (© APCE)

Porthmyn a Ffyrdd y Porthmyn

12 Medi i 16 Medi 2018

Byddwn yn dilyn rhai o ffyrdd porthmyn yn ucheldiroedd Eryri, a chyda cymorth cofnodion hanesyddol a nifer o storїau sydd wedi goroesi fel traddodiadau teuluol, byddwn yn ailgreu darlun o fywyd y porthmyn.

« mwy o fanylion

Am y Gymraeg (© APCE)

Am y Gymraeg

14 Medi i 16 Medi 2018

Ydych chi’n chwilio am borth i mewn i’r Gymraeg ac i lenyddiaeth a cherddoriaeth o’r oes o’r blaen hyd heddiw? Dewch i ddysgu am yr iaith a llenyddiaeth Gymraeg mewn ffordd hwyliog a hygyrch. Addas ar gyfer pobl heb wybodaeth flaenorol o’r Gymraeg, yn ogystal â rhoi golwg newydd ar bethau i siaradwyr Cymraeg o bob lefel.

« mwy o fanylion

Hen Reilffyrdd (© APCE)

Hen Reilffyrdd 2

28 Medi i 30 Medi 2018

Golwg ar rai o reilffyrdd cyntaf gogledd Cymru. Ymunwch â ni am olwg arall ar hanes difyr rhai o’r rheilffyrdd cynharaf yn Eryri ynghyd â llefydd eraill yng Nghymru cyn dyfodiad y locomotif stêm.

« mwy o fanylion

Castell Penrhyn, 1880

Eryri a'r Ymerodraeth

9 Tachwedd i 11 Tachwedd 2018

Golwg ar sut ffurfiodd twf imperialaidd Brydeinig dirwedd Eryri a dod ag arian i ogledd Cymru. Dewch i archwilio etifeddiaeth tywyll twf imperialaeth Brydeinig, fel mae’n amlwg i’w weld yn yr ardal hon.

« mwy o fanylion

Dinas Emrys (© APCE)

Llên Gwerin (trwy gyfrwng y Gymraeg)

8 Chwefror i 10 Chwefror 2019

Enwau’n fuan os gwelwch yn dda i sicrhau eich lle ar gyfer y gynhadledd hynod boblogaidd hon, sy’n cael ei chynnal ar y cyd â Chymdeithas Llafar Gwlad.

« mwy o fanylion

Chwarel Lechi, Eryri

Llechi: Hyd yn Oed Mwy o Amrywiaeth

17 Chwefror i 22 Chwefror 2018

Ynghyd ag ymweld â chwareli llechi cyfarwydd, byddwn yn galw i weld mwynfeydd metal a chwareli cerrig nad ydynt mor gyfarwydd i ni.

« mwy o fanylion

Cantre'r Gwaelod (© APCE)

Chwedlau’r Mabinogion

15 Mawrth i 17 Mawrth 2019

Mae Chwedlau’r Mabinogion ymhlith mytholeg bwysicaf Ewrop cynnar. Maent yn straeon llawn cyffro ac yn sôn am anturiaethau arwyr a duwiau Celtaidd gyda nifer o’r mannau y cyfeirir atynt yn y chwedlau hyn yng nghanolbarth a gogledd Gwynedd a’r cyffiniau. Dewch i ymchwilio i gefndir y chwedlau hyn ac ymweld â’r safleoedd.

« mwy o fanylion

Bywyd Gwyllt

Cornchwiglen (© Wikimedia)

Adar y Gaeaf

19 Chwefror i 23 Chwefror 2018

Erbyn hyn bydd poblogaeth adar y gaeaf yn dal i fod ar ei huchaf. O Blas Tan y Bwlch, rydym o fewn cyrraedd i nifer o aberoedd da, cynefinoedd arfordirol eraill a llynnoedd mewndirol, gyda mynyddoedd mawreddog Eryri yn gefndir i’r cyfan. Byddwn yn sicr o ddod o hyd i amrywiaeth dda o adar y gaeaf yn ogystal â brain coesgoch ac adar ysglyfaethus – amrywiaeth yw’r gyfrinach!

« mwy o fanylion

Gwanwyn ym Mhlas Tan y Bwlch (© APCE)

Y Gwanwyn yng Ngerddi Eryri a Gogledd Cymru

14 Mai i 18 Mai 2018

Cwrs gwanwyn hynod ddiddorol ar erddi Eryri a Gogledd Cymru. Yn ddibynnol ar amodau tywydd, y tymor a blodeuo, bydd y grŵp yn ymweld â detholiad o’r gerddi canlynol: Aber Artro, Bodnant, Planhigion Fferm Crug, Nanhoron, Castell Penrhyn, Plas Brondanw, Plas Cadnant, Plas Newydd Portmeirion, Plas yn Rhiw a Phlas Tan y Bwlch.

« mwy o fanylion

Glöyn byw (© British Wildlife)

Gloÿnnod Byw a Gwyfynod

23 Gorffennaf i 27 Gorffennaf 2018

Dysgwch mwy am Lepidoptera yn Eryri drwy ymweliadau safleoedd a sgyrsiau â lluniau. Dewch i ddysgu mwy am gynefinoedd y Glesyn Serennog, y Glöyn Llwyd, a’r Brith Gwyrdd neu wefynnod megis y Gwladwr Cymreig a Thon Gwynedd ynghyd â gwybodaeth ar y Rhywogaethau Nodedig Cenedlaethol.

« mwy o fanylion

Pysgota Plu (© Pixabay)

Pysgota Plu

19 Awst i 24 Awst 2018

Ymunwch yn y profiad pysgota anhygoel a gwych hwn ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Cewch ymweld â rhai o’r mannau prydferthaf, a dysgu am bob agwedd ar bysgota plu o ddyfroedd llonydd bach, cronfeydd mawr a physgota afon am frithyll gwyllt a’r penllwyd. Tiwtoriaid y cwrs yw neb llai na Phencampwr y Byd mewn Castio Plu Hywel Morgan ac aelod o Dîm Cymanwlad Cymru, Trevor Jones.

« mwy o fanylion

Coed a Dŵr (© APCE)

Golwg Agosach ar Goed

21 Medi i 23 Medi 2018

Dysgwch a mwynhewch eich cyflwyniad i fyd coed. Wedi ei anelu at rai nad ydynt yn gweithio yn y maes byddwch yn dysgu mwy am goed cynhenid, bythwyrdd, collddail, coed gerddi addurnol a choed conwydd.

« mwy o fanylion

Hydref ym Mhlas Tan y Bwlch (© APCE)

Yr Hydref yng Ngerddi Eryri a Gogledd Cymru

22 Hydref i 26 Hydref 2018

Cyfle i ymweld â rhai o’r gerddi gorau yn Eryri a gogledd Cymru. Ym mhob gardd byddwch yn dysgu am yr hanes, y dyluniad a’r casgliadau o blanhigion, yn ogystal â chael cyfle i brofi lliwiau’r hydref ar eu gorau. Bydd y gerddi yn cynnwys Plas Brondanw, Portmeirion, Bodnant, Castell Penrhyn, Plas Cadnant, Plas Newydd a Phlas Tan y Bwlch.

« mwy o fanylion

Cornchwiglen (© Wikimedia)

Adar y Gaeaf

18 Chwefror i 22 Chwefror 2018

Erbyn hyn bydd poblogaeth adar y gaeaf yn dal i fod ar ei huchaf. O Blas Tan y Bwlch, rydym o fewn cyrraedd i nifer o aberoedd da, cynefinoedd arfordirol eraill a llynnoedd mewndirol, gyda mynyddoedd mawreddog Eryri yn gefndir i’r cyfan.

« mwy o fanylion

Arlunio a Darlunio

Celf Botanegol (© APCE)

Cwrs Preswyl y Gymdeithas Artistiaid Botanegol

6 Mai i 11 Mai 2018

Ar y cyd â Chwrs Diploma Cymdeithas Arlunwyr Botanegol Dysgu o Bell, bydd y tiwtoriaid Billy Showell SBA yn arddangos gwaith ar femrwn a Simon Williams SBA yn defnyddio technegau dyfrlliw neu gouache ar bapur dyfrlliw gwyn neu liw. Ar gael i bobl nad ydynt yn fyfyrwyr dysgu o bell CAB / SBA.

« mwy o fanylion

Creu Lluniau ar gyfer Dechreuwyr (APCE)

Creu Lluniau ar gyfer Dechreuwyr

25 Mai i 28 Mai 2018

Ar gyfer y rheiny sy’n mwynhau ymweld â nifer o lefydd gwahanol i dynnu lluniau, braslunio neu baentio ond sydd ag agwedd ddychmygus ac amrywiol at gyfarwyddiadau ac ymarfer. Ymunwch â ni ar deithiau dyddiol a all ddod ag amrywiaeth a chyfleoedd i ddefnyddio sgiliau i wahaniaethu rhwng amgylchoedd gwahanol. Bydd y dirwedd, sy’n gyfoethog ei syniadau a’i hysbrydoliaeth, o’r llynnoedd i’r aberoedd, o’r mynyddoedd i’r chwareli a gerddi gwych Plas Tan y Bwlch yn nodweddion fydd yn cael eu cynnwys yn y cwrs.

« mwy o fanylion

Teras Plas (© APCE)

Adeiladau a Gerddi gyda ‘Phen a Golch’

8 Mehefin i 10 Mehefin 2018

Dewch i ddysgu mwy am sgiliau darlunio, persbectif, gwerthoedd tonaidd a theori lliw ac os yw tywydd yn caniatáu, byddwn yn mynd i chwilio am ysbrydoliaeth yn nhiroedd prydferth Plas Tan y Bwlch. Bydd arddangos a hyfforddiant un i un yn digwydd yn barhaus.

« mwy o fanylion

Pensiliau Lliw (© Pixabay)

Celf Fotanegol mewn Pensil Lliw - Yr Haf yn ei Lawnder

29 Mehefin i 1 Gorffennaf 2018

Dewiswch ffrwythau, blodau neu lysiau i’w portreadu mewn astudiaeth gymysg neu sengl. Defnyddiwch amrywiaeth o bensiliau lliw, neu wahanol bapurau a darganfod sut i greu astudiaethau botanegol gywir. Drwy arddangosiadau a hyfforddiant unigol anffurfiol, gallwch weithio dan eich pwysau eich hun. Addas ar gyfer dechreuwyr a rhai â mwy o brofiad.

« mwy o fanylion

Pin & Golch (© APCE)

Penwythnos Pin ac Inc a Phin a Golch

20 Gorffennaf i 22 Gorffennaf 2018

Gweithiwch gyda brwsh, golch inc a dŵr, dyfrlliw a phensiliau dyfrlliw mewn lliwiau gwahanol. Byddwn yn datblygu llinellau gan bwyso a rhyddhau i amrywio’r trwch, ac yn graddliwio gyda dotiau, llinellau neu groeslinellau ynghyd ag archwilio’r defnydd o inc wedi’i deneuo fel deunydd graddliwio.

« mwy o fanylion

Paentio Botanegol (© APCE)

Paentio Botanegol

22 Gorffennaf i 27 Gorffennaf 2018

Dewch i ddysgu mwy am dechnegau pellach o baentio botanegol gan gynnwys sylwi ar ddyluniad, deall patrwm, cyfansoddiad, dyfrlliw a thechnegau pheintio gouache.

« mwy o fanylion

Creu Lluniau ar gyfer Dechreuwyr (APCE)

Herio Gwirionedd – Peintio Mynegiannol Dychmygol

29 Gorffennaf i 3 Awst 2018

Cyfle i barhau darganfod ffyrdd newydd i ddatblygu sgiliau paentio ac ymwybyddiaeth o destun a symud eich gwaith i’r lefel nesaf. Anelwn i sefydlu effaith o ergyd gyntaf eich brwsh a rhoi sbardun creadigol ychwanegol i chi fydd yn eich galluogi i adael yn fwy hyderus ac yn awyddus i barhau â’r genre newydd. Argymhellir archebu’n fuan.

« mwy o fanylion

Brwshys Paent (© APCE)

Paentio yn Eryri

27 Awst i 31 Awst 2018

Cwrs paentio a darlunio y tu allan yn nhirwedd amrywiol Eryri, gyda’r pwyslais ar y tywydd - o dywydd braf llonydd i ddrama llawn cymylau. Dyma gyfle i chi ganfod ymateb artistig i dymer amrywiol natur yn y bryniau, ar yr arfordir, ar hyd yr aberoedd a glannau afonydd. Bydd yr astudiaethau awyr agored yn gweithio fel ysbrydoliaeth ar gyfer eich cyfansoddiadau a’ch arbrofion yn y stiwdio.

« mwy o fanylion

Creu Lluniau ar gyfer Dechreuwyr (APCE)

Creu Lluniau a Phaentiadau Pwerus

31 Awst i 3 Medi 2018

Tynnwch luniau a phaentiadau rhyfeddol gan ddefnyddio rholwyr bychain a sgrafellwyr a darganfyddwch ffordd ddelfrydol o fynegi syniadau yn rhydd a chyflym. Mae teimlad uniongyrchol a ffres i’r gwaith a gynhyrchir, ac nid yw’n gofyn gormod yn nhermau sgil.

« mwy o fanylion

Celf Botanegol (© APCE)

Cwrs Preswyl Cymdeithas Arlunwyr Botanegol

16 Medi i 21 Medi 2018

Ar y cyd â Chwrs Diploma Dysgu o Bell y GAB, mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu mwy am Ddyfrlliw neu Gouache. Yn ystod yr wythnos ceir darlithoedd gan siaradwyr gwadd gyda’r nos ac fe drefnir ymweliad â gardd fotanegol hefyd. Ar gael i fyfyrwyr nad ydynt yn fyfyrwyr SBA / Dysgu o Bell.

« mwy o fanylion

Natur yn yr Hydref (© APCE)

Celf Fotanegol mewn Pensil Lliw - Ffrwythau Tymhorol

21 Medi i 23 Medi 2018

Mae’r hydref yn amser gogoneddus i gofnodi natur naill ai fel cyfansoddiad cymysg neu fel astudiaeth unigol. Rhowch dro ar ddefnyddio amrywiaeth o bensiliau lliw a phapurau a darganfod sut i greu astudiaethau botanegol gywir. Drwy arddangosiadau a hyfforddiant unigol anffurfiol, gallwch weithio dan eich pwysau eich hun. Addas ar gyfer dechreuwyr a rhai â mwy o brofiad.

« mwy o fanylion

Paentio'r Gwanwyn (© APCE)

Ymchwilio i Gyfrwng Cymysg a Chollage

5 Hydref i 8 Hydref 2018

Ydych chi’n barod i archwilio syniadau newydd ac arbrofi gydag amrywiaeth o gyfryngau? Drwy weithio ar bapur a chynfas yn ogystal â chyfuno paent, papur crefft, papur sidan, inc, acrylig, deunydd gweadog ac organig, gellir sicrhau canlyniadau diddorol a chyffrous. Byddwn yn edrych ar destunau megis tirweddau, blodau a bywyd llonydd. Byddwn yn arddangos ac yn ymarfer cyfansoddiad, cynllunio tôn a lliw, sgiliau a thechnegau paentio.

« mwy o fanylion

Cyfrwng Cymysg (© APCE)

Penwythnos Cyfrwng Cymysg

12 Hydref i 14 Hydref 2018

Bydd digon o gyffro gweledol lliwgar eto’r Hydref hwn, â’r coed yn arddangos eu sioe flynyddol. Paratowch i arbrofi ac archwilio drwy gyfuno cyfryngau megis Pin a Golch, Acrylig a Phastel Olew a dyfrlliw. Byddwch yn barod i arbrofi gymaint ag y dymunwch, gan greu cyffro gweledol wrth fynd, gan weithio mewn amgylchfyd hyfryd ac ymysg pobl gyfeillgar.

« mwy o fanylion

Brwshys Paent (© APCE)

Mynyddoedd, Llynnoedd, Afonydd a Rhaeadrau Mewn Dyfrlliw

16 Tachwedd i 18 Tachwedd 2018

Drwy ddefnyddio brasluniau a ffotograffau wedi eu hysbrydoli gan dirlun hardd Eryri, dysgwch sut i greu darluniau cain, atmosfferig neu ddramatig o dirlun. Dysgwch hefyd am gyfansoddiad, persbectif o’r awyr, theori tôn a lliw a sut i gymhwyso paent yn ymarferol. Bydd arddangos a hyfforddiant un i un yn digwydd yn barhaus.

« mwy o fanylion

Paentio'r Gwanwyn (© APCE)

Profiad Paentio’r Gwanwyn!

15 Mawrth i 19 Mawrth 2019

Dewch i ymlacio a mwynhau pum diwrnod yn archwilio amrywiaeth o bynciau a chyfryngau paentio. Byddwn yn edrych ar gyfansoddiad, cynllunio’ch gwaith, sgiliau darlunio a phaentio, ynghyd â theori lliw tôn. Dyma gyfle gwych i ddatblygu ac ymarfer eich sgiliau, arbrofi ac archwilio syniadau a chyfryngau newydd.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol (© APCE)

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol â Digidol a Ffilm

16 Mawrth i 18 Mawrth 2018

Dewch â’ch camera gyda chi wrth grwydro tirlun godidog Eryri, â’r gwyrddni cynnar a golau clir y gwanwyn. Byddwn yn ymweld ag adfeilion diwydiannol, rhaeadrau, coedlannau hynafol, afonydd, dyffrynnoedd neu’r arfordir - os bydd y tywydd yn caniatáu. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer pob lefel o allu.

« mwy o fanylion

Bywyd Gwyllt (© APCE)

Penwythnos Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt

11 Mai i 13 Mai 2018

Cwrs i ddechreuwyr ar ffotograffiaeth bywyd gwyllt. Byddwch yn dysgu sut i gael y gorau o’ch camera, awgrymiadau a thriciau ar gyfer ffotograffiaeth natur yn ogytal â chlywed gan arbenigwyr bywyd gwyllt hefyd. Argymhellir camera hybrid o ansawdd da fel man cychwyn er mwyn cael y gorau o’r cwrs.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol (© APCE)

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol

19 Hydref i 21 Hydref 2018

Dewch â’ch camera gyda chi wrth grwydro tirlun godidog ac amrywiol Gogledd Cymru; byddwn yn ymweld ag afonydd, mynyddoedd, ceunentydd a’r arfordir. Os bydd y tywydd yn caniatáu byddwn hefyd yn ymweld ag adfeilion y chwareli llechi gerllaw ac o bosibl yn gweld trên stêm! Addas ar gyfer pob lefel o allu.

« mwy o fanylion

Coed a Dŵr (© APCE)

Coed a Dŵr

22 Hydref i 26 Hydref 2018

Mae goleuni hwyr yr hydref yn enwog am ei harddwch a’i oleuedd gwych a dyma gyfle i archwilio sut mae coed a nentydd yn rhyngweithio â’r golau hwnnw. Byddwn yn archwilio egwyddorion artistig a thechnegol ymarfer ffotograffig sy’n gysylltiedig â’n pynciau. Dewch i fwynhau ychydig o ddiwrnodau mewn ardal o olygfeydd gwych gyda phobl debyg i chi eich hun, i fwynhau hamdden hyfryd. Addas ar gyfer pawb.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol (© APCE)

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol

15 Mawrth i 17 Mawrth 2019

Dewch â’ch camera gyda chi wrth grwydro tirlun godidog Eryri, â’r gwyrddni cynnar a golau clir y gwanwyn. Byddwn yn ymweld ag adfeilion diwydiannol, rhaeadrau, coedlannau hynafol, afonydd, dyffrynnoedd neu’r arfordir - os bydd y tywydd yn caniatáu. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer pob lefel o allu.

« mwy o fanylion

Diddordebau Arbennig

Ysgrifennu Creadigol (© Pexels)

Ysgrifennu creadigol: Ymdeimlad o Le. NEWYDD

16 Mawrth i 18 Mawrth 2018

Mae'r cwrs yn cael ei arwain gan awdur ac artist sydd hefyd yn athro profiadol.

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr (© Pixabay)

Cerddoriaeth Siambr

4 Mai i 6 Mai 2018

Mwynhewch y cyfleoedd i ymarfer a sesiynau dysgu yn awyrgylch hamddenol y Plas. Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch â’r trefnydd, Dr Julia Johnson.

« mwy o fanylion

Lolfa (© Kristina Banholzer)

Penwythnos y Cyfeillion

28 Medi i 30 Medi 2018

Nod Cyfeillion Tan y Bwlch yw cefnogi’r Ganolfan hon a helpu i hyrwyddo gwerthfawrogiad o Barc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr (© Pixabay)

Cerddoriaeth Siambr

26 Hydref i 28 Hydref 2018

Yn dilyn tri chwrs cerddorfa linynnol hynod lwyddiannus, bydd y pedwerydd penwythnos cerddorol hwn eto yn cael ei gynnal a’i diwtora gan Louise Latham o Fanceinion. Bydd croeso i chwaraewyr llinynnol o bob adran, yn enwedig os ydych yn chwarae’r bas dwbl!! Anfonir rhestr o waith y penwythnos at bob chwaraewr fis cyn y cwrs. Am ragor o wybodaeth a ffurflenni archebu, cysylltwch â’r trefnydd, Dr Julia Johnson.

« mwy o fanylion

Cerddoriaeth Siambr (© Pixabay)

Cerddoriaeth Siambr

15 Chwefror i 17 Chwefror 2019

Mwynhewch y cyfleoedd i ymarfer a sesiynau dysgu yn awyrgylch hamddenol y Plas. Rhoddir hyfforddiant gan gerddorion offerynnau llinynnol profiadol iawn. Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch â’r trefnydd, Dr Julia Johnson

« mwy o fanylion