Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau Cyhoeddus, Plas Tan y Bwlch

Plas Tan y Bwlch

Cyrsiau

Rydym yn falch o allu cynnig cyrsiau newydd a chyffrous i chi eleni a fydd yn cael eu harwain gan arbenigwyr lleol newydd, yn ogystal ag ystod eang o gyrsiau poblogaidd eraill a fydd yn cael eu harwain gan ein tîm arferol o diwtoriaid brwdfrydig sy’n meddu ar gyfoeth o brofiad a gwybodaeth am wahanol bynciau.

Mae ein cyrsiau’n agored i bawb, ac nid oes angen unrhyw wybodaeth gefndirol yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond diddordeb yn y pwnc a pharodrwydd i ddysgu.

Gweler isod restr o ddolenni ar gyfer pob un o'n cyrsiau, wedi'u categoreiddio yn ôl pwnc. Maent yn cynnwys:

« Cerdded
« Crefft
« Hanes ac Archaeoleg
« Bywyd Gwyllt
« Arlunio a Darlunio
« Ffotograffiaeth
« Diddordebau Arbennig

Cerdded

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd (© APCE)

Cerdded yn y Flwyddyn Newydd

10 Ionawr i 14 Ionawr 2019

Dewch i ddysgu am dreftadaeth y Parc Cenedlaethol ar gyfres o deithiau cerdded i werthfawrogi nodweddion unigryw ei dirwedd a dysgu am yr amgylchedd naturiol a hanes yr ardal.

« mwy o fanylion

Crefft

Gwydr Lliw (© Julie Rogers)

Creu Gwydr Lliw Tiffany

2 Tachwedd i 4 Tachwedd 2018

Cyfle amserol i ddysgu neu wella sgil crefft newydd cyn y Nadolig.

« mwy o fanylion

Brodio a Pheiriant (© Wikipedia)

Brodio gyda Pheiriant

2 Tachwedd i 4 Tachwedd 2018

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys brodwaith peiriannau ar ffabrigau cain gan ddefnyddio sefydlogydd hydoddadwy.

« mwy o fanylion

Troelli i Ddechreuwyr (© APCE)

Troelli â Throell Llaw i Ddechreuwyr

8 Chwefror i 10 Chwefror 2019

Dysgwch am gelf y troellyn a gwahanol dechnegau troelli. Addas ar gyfer dechreuwyr a throellwyr sy’n dymuno defnyddio ffurf fwy cludadwy o droelli. Gellir darparu a phrynu troellwyr dysgu. Tâl o £5 am ffibrau.

« mwy o fanylion

Sanau Gwlân (© APCE)

Gwau Sanau i Ddechreuwyr

22 Mawrth i 24 Mawrth 2019

Os ydych chi erioed wedi ceisio mynd i’r afael â gwau ‘crwn’, yna dyma’r penwythnos i chi. O gastio i rwymo, cewch eich arwain drwy’r technegau sydd eu hangen ar gyfer creu eich sanau eich hun. Os ydych chi’n gwybod sut i wau a phwytho o chwith (knit & purl), yna gallwch wau sanau. Datgelir dirgelwch nodwyddau dwbl, ‘troi sawdl’ a phwyth Kitchener. Darperir gwlân a gweill am gost ychwanegol.

« mwy o fanylion

Hanes ac Archaeoleg

Dinas Emrys (© APCE)

Llên Gwerin (trwy gyfrwng y Gymraeg)

8 Chwefror i 10 Chwefror 2019

Enwau’n fuan os gwelwch yn dda i sicrhau eich lle ar gyfer y gynhadledd hynod boblogaidd hon, sy’n cael ei chynnal ar y cyd â Chymdeithas Llafar Gwlad.

« mwy o fanylion

Chwarel Lechi, Eryri

Llechi: Hyd yn Oed Mwy o Amrywiaeth

17 Chwefror i 22 Chwefror 2019

Ynghyd ag ymweld â chwareli llechi cyfarwydd, byddwn yn galw i weld mwynfeydd metal a chwareli cerrig nad ydynt mor gyfarwydd i ni.

« mwy o fanylion

Cantre'r Gwaelod (© APCE)

Chwedlau’r Mabinogion

15 Mawrth i 17 Mawrth 2019

Mae Chwedlau’r Mabinogion ymhlith mytholeg bwysicaf Ewrop cynnar. Maent yn straeon llawn cyffro ac yn sôn am anturiaethau arwyr a duwiau Celtaidd gyda nifer o’r mannau y cyfeirir atynt yn y chwedlau hyn yng nghanolbarth a gogledd Gwynedd a’r cyffiniau. Dewch i ymchwilio i gefndir y chwedlau hyn ac ymweld â’r safleoedd.

« mwy o fanylion

Bywyd Gwyllt

Cornchwiglen (© Wikimedia)

Adar y Gaeaf

18 Chwefror i 22 Chwefror 2019

Erbyn hyn bydd poblogaeth adar y gaeaf yn dal i fod ar ei huchaf. O Blas Tan y Bwlch, rydym o fewn cyrraedd i nifer o aberoedd da, cynefinoedd arfordirol eraill a llynnoedd mewndirol, gyda mynyddoedd mawreddog Eryri yn gefndir i’r cyfan.

« mwy o fanylion

Arlunio a Darlunio

Paentio'r Gwanwyn (© APCE)

Profiad Paentio’r Gwanwyn!

15 Mawrth i 19 Mawrth 2019

Dewch i ymlacio a mwynhau pum diwrnod yn archwilio amrywiaeth o bynciau a chyfryngau paentio. Byddwn yn edrych ar gyfansoddiad, cynllunio’ch gwaith, sgiliau darlunio a phaentio, ynghyd â theori lliw tôn. Dyma gyfle gwych i ddatblygu ac ymarfer eich sgiliau, arbrofi ac archwilio syniadau a chyfryngau newydd.

« mwy o fanylion

Ffotograffiaeth

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol (© APCE)

Ffotograffiaeth Tirlun Creadigol

15 Mawrth i 17 Mawrth 2019

Dewch â’ch camera gyda chi wrth grwydro tirlun godidog Eryri, â’r gwyrddni cynnar a golau clir y gwanwyn. Byddwn yn ymweld ag adfeilion diwydiannol, rhaeadrau, coedlannau hynafol, afonydd, dyffrynnoedd neu’r arfordir - os bydd y tywydd yn caniatáu. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer pob lefel o allu.

« mwy o fanylion

Diddordebau Arbennig

Cerddoriaeth Siambr (© Pixabay)

Cerddoriaeth Siambr

15 Chwefror i 17 Chwefror 2019

Mwynhewch y cyfleoedd i ymarfer a sesiynau dysgu yn awyrgylch hamddenol y Plas. Rhoddir hyfforddiant gan gerddorion offerynnau llinynnol profiadol iawn. Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch â’r trefnydd, Dr Julia Johnson

« mwy o fanylion

Hyfforddiant Proffesiynol

Cader Idris o Foel Caerynwch

Mynediad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, y Gyfraith a Rheolaeth

26 Tachwedd i 30 Tachwedd 2018

Dysgu a deall mwy am Fynediad a Chyfraith Hawliau Cyhoeddus ac ennill y sgiliau sy’n angenrheidiol i’w rheoli yn effeithiol.

« mwy o fanylion

Rydym yn ddiolchgar dros ben am gefnogaeth barhaus ein cwsmeriaid, boed hen neu newydd, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ac rydym yn gobeithio y gallwn eich croesawu ar un o’r cyrsiau sydd yn y llyfryn hwn.

Tîm Plas Tan y Bwlch

Mae’r rhan fwyaf o’r cyrsiau, ar wahân i’r rhai sydd yn amlwg yn cael eu cynnal dan do, yn cynnwys cerdded ar wahanol lefelau o ymdrech. Gall ein harweinwyr cyrsiau profiadol synhwyro gallu’r aelodau a threfnu’r gweithgaredd yn unol â hynny, gan gymryd mympwyon y tywydd ac amodau eraill i ystyriaeth. Mae rhaglen fanwl y cwrs yn dynodi’r lefel o ffitrwydd sydd ei angen.

Ein Cyrsiau

Mae’r ffi ar gyfer eich cwrs yn cynnwys y llety, yr holl brydau bwyd o ginio nos ar y diwrnod y byddwch yn cyrraedd i ginio ar y diwrnod ymadael, yr hyfforddiant a’r cludiant ar ymweliadau maes. Efallai y bydd costau ychwanegol ar ambell gwrs e.e. mynediad i atyniadau a theithiau ychwanegol; ond bydd hyn yn cael ei nodi’n glir ar raglen y cwrs unigol.

Archebu

Mae’n bosibl archebu eich lle ar-lein neu drwy lenwi’r ffurflen archebu swyddogol a’i hanfon gyda blaendal na ellir ei ddychwelyd o £50 (dylid gwneud sieciau’n daladwy i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Byddwch yn derbyn gair i gydnabod derbyn eich archeb a rhaglen y cwrs. Bydd gweddill tâl y cwrs yn daladwy chwe wythnos cyn ei ddechrau.

Ymwelwyr Dibreswyl

Mae croeso i ymwelwyr dibreswyl ymuno ag unrhyw gwrs am ran o’r dyddiau neu ddyddiau llawn os oes lle. Y ffi yw £45 y diwrnod a phrydau bwyd yn ychwanegol os dymunir - cinio £15.50, pecyn bwyd £7.15 a chinio nos £18.50.

Telerau Canslo

Os bydd angen canslo, yna fe godir y ffioedd a ganlyn:

  • Tynnu’n ôl mwy na 6 wythnos cyn y cwrs - blaendal yn unig
  • Tynnu’n ôl rhwng 6 a 4 wythnos cyn y cwrs - 60% o gost y cwrs
  • Tynnu’n ôl llai na 4 wythnos cyn y cwrs - 80% o gost y cwrs
  • Peidio â chyrraedd neu adael cyn i’r cwrs orffen – y gost lawn

Rydym yn argymell eich bod yn trefnu eich yswiriant canslo gwyliau eich hun. Os bydd rhaid i ni ganslo’r cwrs, rhoddir gwybod i chi mewn da bryd a dychwelir y ffioedd a’r blaendal yn llawn. Mae’r cyrsiau hamdden yn cynnwys T.A.W. ar y gyfradd safonol.

Gostyngiadau

Ail ymweliad - mae hwn ar gael ar eich ail ymweliad preswyl a’r rhai dilynol ar gwrs cyhoeddus.

Cyflwyno ffrind - i fod yn gymwys, dewch â ffrind sydd heb fod ar gwrs o’r blaen, ar unrhyw gwrs preswyl yn y rhaglen hon. Anfonwch ffurflen archebu eich ffrind gyda’ch un chi. I hawlio unrhyw ostyngiad, ticiwch y blwch priodol ar eich ffurflen archebu.

Mae’r gostyngiadau a ganlyn ar gael:

  • £20.00 oddi ar gyrsiau hyd at 3 diwrnod
  • £50.00 oddi ar gyrsiau o 4 diwrnod neu fwy