Cynllunio

Capel Curig a Llyn Mymbyr

Beddgelert

Cynllun Datblygu Lleol - Adolygiad

Mae'n rhaid i Awdurdod y Parc Cenedlaethol adolygu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Eryri bob 4 blynedd. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi dod i'r casgliad y dylai CDLl Eryri fod yn destun Adolygiad Ffurf Fer. Yn gryno, mae hyn yn golygu y cynigir newidiadau i rai rhannau penodol o'r CDLl yn unig (gyda gweddill y CDLl yn aros yr un fath â’r fersiwn gyfredol).

Mae Mrs Rhian Randall wedi’i phenodi’n Swyddog Rhaglen i gynorthwyo’r Archwiliad. Bydd y Swyddog Rhaglen yn bwynt cyswllt rhwng yr Awdurdod, y Cynrychiolwyr a’r Arolygydd, a byddai’n sicrhau bod yr Archwiliad yn cael ei redeg yn unol â hynny. Fe’i lleolir yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, ym Mhenrhyndeudraeth a gellir cysylltu â hi trwy e-bost: swyddogrhaglen@eryri.llyw.cymru neu dros y ffôn ar 01766 772203.

Amserlen

Cam o’r CynllunAmserlen
Cytundeb CyflawniGorffennaf 2016
Adroddiad AdolyguYmgynghoriad Gorffennaf – Medi 2016
Ymgynghoriad galw am safleoedd Medi – Tachwedd 2016
Cynllun Adneuo Gorffennaf – Awst 2017
Camau DangosolAmserlen
CyflwynoIonawr 2018
Newidiadau FfocwsGwanwyn 2018
ArchwiliadHaf 2018

Camau Blaenorol

Cytundeb Cyflawni

Ym mis Gorffennaf 2016, roedd yr Awdurdod wedi paratoi a chytuno ar Gytundeb Cyflawni gyda Llywodraeth Cymru. Mae’r Cytundeb Cyflawni ynghyd a’r Cynllun Cynnwys Cymunedau yn nodi sut y bydd yr Awdurdod yn cynnwys y gymuned leol a rhanddeiliaid eraill wrth ddiwygio Cynllun Datblygu Lleol Eryri.

Adroddiad Adolygu

Mae angen ymgymryd ag adolygiad llawn o Gynllun Datblygu Lleol Eryri bob pedair blynedd. Ymgynghorodd yr Awdurdod â rhanddeiliaid perthnasol yn ystod 2016 ynglŷn â phapur trafod a ddilynwyd gan Adroddiad Adolygu drafft. Yn dilyn ymgynghoriad ffurfiol gyda rhanddeiliaid Penodol a Chyffredinol, cyhoeddwyd yr Adroddiad Adolygu terfynol, a ddaeth i'r casgliad mai adolygiad ffurf fer fyddai’r dull mwyaf priodol o symud ymlaen.

Safleoedd Ymgeisiol

Fel rhan o’r broses casglu gwybodaeth ar gyfer yr adolygiad, fe wahodd yr Awdurdod, datblygwyr, tirfeddianwyr, Cynghorau Cymuned, aelodau’r cyhoedd ac unrhyw bartïon eraill â diddordeb i gyflwyno safleoedd posib i’w ystyried ar gyfer eu datblygu trwy’r Cynllun. Agorwyd ymgynghoriad Galw am Safleoedd ar y 9fed o Fedi 2016 hyd at y 4ydd o Dachwedd 2016. Mae’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol ar gael wrth ddilyn y ddolen isod, a mae copi papur ar gael i’w archwilio ym mhencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhenrhyndeudraeth

*MAE’R COFRESTR HWN YN GOFRESTR O’R SAFLEOEDD SYDD WEDI EU CYFLWYNO I’R AWDURDOD GAN DDATBLYGWYR, TIRFEDDIANWYR, CYNGHORAU CYMUNED AC AELODAU O’R CYHOEDD YN UNIG, AR GYFER YSTYRIAETH YN YSTOD CYFNOD PARATOI’R CYNLLUN

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol

Os hoffwch fod yn rhan o’r broses yma yna llenwch y ffurflen gyswllt drwy ddilyn y ddolen hon.