Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Themâu Strategol

Yn ogystal â'n Canllawiau ar Ganlyniadau Prosiectau yn gyffredinol, yn ystod y flwyddyn byddwn yn rhyddhau themâu newydd neu ‘Ddatganiadau o Ddiddordeb’ ar gyfer ceisiadau grant.

Dyfernir sgôr ychwanegol i’r ceisiadau sy'n bodloni gofynion ychwanegol y themâu hyn.

Mae'r themâu hyn yn cael eu creu mewn partneriaeth a gyda chymeradwyaeth Fforwm Eryri. Bydd y themâu’n cael eu cyhoeddi drwy aelodau'r Fforwm, y wasg, cyswllt uniongyrchol â phartneriaid perthnasol a phartneriaethau / cynlluniau cyllid perthnasol eraill. Bydd pob Thema yn cynnwys briff cryno er mwyn rhoi arweiniad i ymgeiswyr ynglŷn â’r math o geisiadau y byddwn yn eu hystyried. Bydd swyddogion yr Awdurdod yn cynnig cymorth i roi’r ymgeiswyr ar ben ffordd.

Rhagwelir y bydd angen gosod 4 maes strategol (i gyd-fynd â phwrpasau’r Cynllun Partneriaeth) i’w rhoi ar waith yn ystod y flwyddyn ariannol - ar gyfradd o 22.5% ar gyfer pob maes, gyda'r 10% sy'n weddill ar gyfer ceisiadau o dan £1,000. Y meysydd strategol hyn fydd sail y Datganiadau o Ddiddordeb.

Themâu Strategol ar Gyfer Tachwedd 2017

Mae’r themâu ar gyfer y chwarter nesaf fel a ganlyn:

"Gweithio mewn Partneriaeth i hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol"

Mae treftadaeth ddiwylliannol a hunaniaeth Eryri mor nodedig â’i dirwedd a bioamrywiaeth. Esblygodd treftadaeth ddiwylliannol yr ardal o ryngweithiad dyn a’r dirwedd drwy ffermio, chwarela, cloddio a gweithgareddau eraill. Ceir adlais o’r berthynas hon mewn barddoniaeth a llenyddiaeth, mythau a chwedlau, cerddoriaeth a chaneuon. Mae treftadaeth adeiledig y Parc Cenedlaethol hefyd yn dangos cyswllt cynhenid â’r tir ar ffurfiau patrymau aneddiadau, archaeoleg, pensaernïaeth a deunyddiau adeiladu. Mae llawer o rinweddau arbennig Eryri’n amlygu treftadaeth ddiwylliannol a hunaniaeth yr ardal.

Ceisia’r thema hon hwyluso dealltwriaeth a diogelwch yr agweddau hyn wrth barhau i gefnogi diwylliant modern a chyfoes sy’n cael ei sbarduno gan y dreftadaeth. Mae hefyd yn ceisio hyrwyddo gweithgaredd economaidd sy’n gysylltiedig ag agweddau o dreftadaeth ddiwylliannol er mwyn ei wella a’i werthfawrogi.

Gallai prosiectau penodol gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

  • Gwella cymeriad a golwg Ardaloedd Cadwraeth, Adeiladau Rhestredig a Henebion Rhestredig a’u
    lleoliadau trwy well cyfarwyddyd.
  • Amlygu pwysigrwydd economaidd yr amgylchedd hanesyddol.
  • Gwella ansawdd yr amgylchedd hanesyddol, gan gynnwys gwella ansawdd Adeiladau Rhestredig.
  • Gwella diogelwch ac ymwybyddiaeth o dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog y Parc Cenedlaethol.
  • Sicrhau fod cefnogaeth yn cael ei darparu i ddigwyddiadau a rhaglenni sy’n dathlu diwylliant lleol a/neu wella cysylltiadau gyda diwylliannau eraill.
  • Darparu cyfleoedd arloesol i ddysgwyr Cymraeg ymarfer eu sgiliau iaith, gan amlygu’r cyswllt rhwng tirwedd, bioamrywiaeth ac iaith.
  • Hyrwyddo diwylliant lleol arbennig yr ardal yn genedlaethol a rhyngwladol.