Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Ein Grantiau

Rhaglenni Grant

Mae gennym ddau fath o grant o dan gynllun Cronfa Eryri: Mae'r cyntaf ar gyfer grantiau o dan £1,000 a'r ail ar gyfer grantiau o £1,000 - £25,000.

Mae Cronfa Eryri yn gronfa o oddeutu £100,000 y flwyddyn sy'n cael ei gweinyddu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gyda chymorth Fforwm Eryri. Diben y Gronfa yw cefnogi prosiectau a fydd yn cyflawni pwrpasau, nodau ac amcanion Cynllun Partneriaeth Parc Cenedlaethol Eryri (“Y Cynllun Partneriaeth”).

Pwrpasau cyffredinol y Parc Cenedlaethol yw:

  1. Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal
  2. Hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y parciau cenedlaethol

Mae gennym ddyletswydd hefyd i:

  • Feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol yn y parciau cenedlaethol

Gallwch weld copi o’r Cynllun cyfredol yma.

Bydd Cynllun newydd y Parc Cenedlaethol yn canolbwyntio ar weithio gyda phartneriaid sy’n cyflawni o fewn y Parc Cenedlaethol er mwyn gwireddu’r nodau gyda’n gilydd. Bydd datblygu cynaliadwy wrth wraidd y Cynllun, a bydd amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi’u gwreiddio'n ddwfn ynddo.

* Bydd y Cynllun Partneriaeth newydd yn cael ei gyhoeddi yn 2019 yn dilyn ymgynghoriad helaeth. Yn y cyfamser, byddwn yn defnyddio’r Cynllun Parc Cenedlaethol cyfredol fel ein dogfen arweiniol.