Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Y Broses O Ddyfarnu Ceisiadau

Bydd Fforwm Eryri yn gyfrifol am asesu ceisiadau yn dilyn argymhelliad swyddog Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Bydd y Fforwm - sy'n cynnwys cynrychiolwyr enwebedig o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol - yn asesu'r holl geisiadau a argymhellir am grantiau dros £1,000. Mae'r Fforwm yn cwrdd bob chwarter (os am gael gwybod y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau cysylltwch â'r Swyddog Cynaliadwyedd a'r Gymuned).

Ar gyfer cynlluniau dros £1,000, mae’r broses werthuso yn dechrau â'r broses sgrinio gychwynnol - yr Awdurdod fydd yn gyfrifol am y cam hwn. Bydd swyddog(ion) yn sicrhau bod pob prosiect yn gyson ag egwyddorion y gronfa (gweler isod).

Bydd ystyried ceisiadau yn eitem sefydlog ar raglen holl gyfarfodydd y Fforwm. Unwaith y bydd y gyllideb wedi’i gwario ar gyfer y flwyddyn, bydd y Fforwm yn cael diweddariadau gan ymgeiswyr a / neu swyddog(ion).  

Swyddogion yr Awdurdod fydd yn penderfynu ar grantiau hyd at £1,000 ac yn amodol ar yr arian cyllido nid oes unrhyw ddyddiad cau ar gyfer eu cyflwyno.

Egwyddorion y Gronfa

Wrth asesu ceisiadau byddwn yn ystyried y canlynol:

 • Sut mae canlyniadau'r cynllun yn bodloni'r thema(u) a gyhoeddwyd: Y rhain yw’r datganiadau o ddiddordeb sy’n cael eu rhyddhau’n rheolaidd. Caiff pedair thema eu rhyddhau bob blwyddyn.
 • A yw’r prosiect yn cyd-fynd â phwrpasau a dyletswydd y Parc Cenedlaethol? Hynny yw:
  1. ‘gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal’
  2. ‘hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y Parc’
  3. Wrth fynd ar ôl y pwrpasau hyn, mae’n rhaid i’r APC feithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol.
 • Sut mae canlyniadau’r cynllun yn bodloni amcanion strategol Cynllun y Parc Cenedlaethol? Mae’r amcanion hyn wedi’u nodi yn y rhan sy’n ymdrin â Chanllawiau ar Ganlyniadau Prosiectau.
 • Sut mae canlyniadau’r cynllun yn cyfrannu at y nodau llesiant? Mae’r rhain hefyd wedi’u nodi yn y rhan sy’n ymdrin â Chanllawiau ar Ganlyniadau Prosiectau.
 • A yw’r gronfa yn mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu cymunedau, amgylchedd ac economi Parc Cenedlaethol Eryri? Ni fydd y gronfa yn ariannu cynlluniau tebyg o fewn yr un flwyddyn neu gynlluniau tebyg ar ôl i oes cynllun cysylltiedig ddod i ben (gwneir hyn er mwyn gochel rhag i gynlluniau cysylltiedig gael eu hariannu flwyddyn ar ôl blwyddyn).
 • A yw’r cais yn arddangos gweithio mewn partneriaeth? Bydd yn rhaid i ymgeiswyr arweiniol o bob cynllun ddangos yn glir sut mae’r partneriaid perthnasol yn cynnig mewnbwn (gall y partneriaid hyn gynnwys aelodau o’r Fforwm cyn belled â’u bod yn datgan diddordeb).
 • Bydd modd i aelodau'r Fforwm (gan gynnwys yr Awdurdod) gyflwyno prosiectau i'w hystyried. Bydd yn hanfodol i unrhyw aelod â chysylltiad(au) gyda sefydliad sy’n cyflwyno cais ddatgan diddordeb a chadw at ein canllawiau caeth.
 • A yw'r cynllun yn cynnwys y gyfradd o arian cyfatebol o ffynonellau eraill (gan gynnwys amser gwirfoddolwyr)? Fel arfer, ni fyddai Cronfa Eryri yn cynnig mwy na 50% o gyfanswm cost unrhyw gynllun ac ni fydd y swm y gall unrhyw un cynllun ei gael o’r gronfa yn fwy na £25,000.

Bydd pob cynllun sy'n ymateb yn llwyddiannus i'r uchod yn cael ei gyflwyno gerbron aelodau Fforwm Eryri - a bydd hyn yn eitem safonol ar raglen y Fforwm. Gellid cefnogi mwy nag un cynllun o dan bob Datganiad, er na fydd hyn yn golygu o reidrwydd bod arian grant ychwanegol ar gael. Gallai aelodau'r Fforwm ofyn i ddarpar ymgeiswyr weithio gyda'i gilydd er mwyn sicrhau’r buddion mwyaf posibl. Unwaith y bydd y gyllideb wedi’i gwario ar gyfer y flwyddyn, bydd y Fforwm yn cael diweddariadau gan ymgeiswyr a / neu swyddog(ion).

Byddai pob cynllun a gefnogir drwy’r Gronfa yn ddarostyngedig i amodau safonol y grant ac unrhyw amodau ychwanegol sy'n berthnasol.

Am mai’r Awdurdod sy’n cynnig y grant, byddai'n ofynnol i'r Prif Weithredwr (neu Gyfarwyddwr yn ei absenoldeb) arwyddo'r llythyrau cynnig.