Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Gwybodaeth a Meini Prawf

Meini Prawf

Gellir ariannu ystod eang o brosiectau. Er mai Awdurdod y Parc Cenedlaethol sy’n gweinyddu’r gronfa gyda chymorth Fforwm Eryri, gall unrhyw grŵp neu sefydliad gyflwyno prosiectau. Mae’n rhaid i’r prosiectau gwrdd ag o leiaf un o bwrpasau’r Parc Cenedlaethol, ond gall y pwyslais fod ar agweddau economaidd, iechyd a lles, cymdeithasol, diwylliannol a / neu amgylcheddol. Bydd y rhan fwyaf o’r prosiectau o fewn y Parc Cenedlaethol ond gellir ariannu rhai y tu allan os byddant yn dod â budd amlwg i’r Parc.

Bydd prosiectau llwyddiannus yn debygol o gynnwys rhai o’r elfennau a ganlyn, neu bob un ohonynt:

 • Gwaith ymarferol – o’r syniadau mwyaf lleol i brosiectau sy’n cwmpasu’r holl Barc.
 • Datblygiad y prosiect, megis costau swyddogion, datblygu grwpiau a phartneriaethau
 • Gwaith ymchwil, a fydd yn cynnwys dysgu o syniadau da o leoedd eraill
 • Codi ymwybyddiaeth a hyfforddi am gynaliadwyedd - mewn ffyrdd meddyliol neu ymarferol

Cymhwysedd

Bydd y prosiectau a gefnogir yn cyfrannu at feysydd Amcanion Strategol allweddol Cynllun y Parc Cenedlaethol (“y Cynllun”) sydd wedi’u crynhoi isod:

 • Rheoli Carbon
 • Gwella Cynefinoedd
 • Gwella Tirweddau
 • Hyrwyddo Treftadaeth Ddiwylliannol
 • Gwella cyfleoedd mynediad a dealltwriaeth i bawb
 • Cefnogi cymunedau cynaliadwy

Gweler y rhan nesaf Canllawiau ar Ganlyniadau Prosiectau am wybodaeth fanwl ynglŷn â sut y gall y prosiect helpu i gyfrannu at yr amcanion hyn.

Nod y Cynllun a'r Gronfa hefyd yw cyfrannu at gyflawni nodau Llesiant Llywodraeth Cymru sydd wedi’u nodi yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Felly, bydd y prosiectau a gefnogir yn helpu i gyfrannu at y nodau hyn. Y nodau llesiant yw:

 • Cymru lewyrchus
 • Cymru gydnerth
 • Cymru iachach
 • Cymru sy’n fwy cyfartal
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Datganiadau o Ddiddordeb

Yn ystod y flwyddyn byddwn yn rhyddhau themâu newydd neu ‘Ddatganiadau o Ddiddordeb’ ar gyfer ceisiadau grant. Dyfernir sgôr ychwanegol i’r ceisiadau sy'n bodloni gofynion ychwanegol y themâu hyn. Gallwch weld ein themâu diweddaraf yma.

Mae'r themâu hyn yn cael eu creu mewn partneriaeth a gyda chymeradwyaeth Fforwm Eryri. Bydd y themâu’n cael eu cyhoeddi drwy aelodau'r Fforwm, y wasg, cyswllt uniongyrchol â phartneriaid perthnasol a phartneriaethau / cynlluniau cyllid perthnasol eraill. Bydd pob Thema yn cynnwys briff cryno er mwyn rhoi arweiniad i ymgeiswyr ynglŷn â’r math o geisiadau y byddwn yn eu hystyried. Bydd swyddogion yr Awdurdod yn cynnig cymorth i roi’r ymgeiswyr ar ben ffordd.

Rhagwelir y bydd angen gosod 4 maes strategol (i gyd-fynd â phwrpasau’r Cynllun Partneriaeth) i’w rhoi ar waith yn ystod y flwyddyn ariannol - ar gyfradd o 22.5% ar gyfer pob maes, gyda'r 10% sy'n weddill ar gyfer ceisiadau o dan £1,000. Y meysydd strategol hyn fydd sail y Datganiadau o Ddiddordeb.  

Er hwylustod, swyddogion yr Awdurdod fydd yn penderfynu ar geisiadau am lai na £1,000, ac yna’n adrodd amdanynt yng nghyfarfod nesaf y Fforwm.  

Bydd aelodau Fforwm Eryri yn gallu cynnig cynlluniau perthnasol ar gyfer y ffynonellau cyllid hyn, fodd bynnag, mae’n rhaid cwblhau datganiad o ddiddordeb a dilyn ein canllawiau llym er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wrthdaro buddiannau.

Pwy All Wneud Cais?

Nid oes unrhyw gyfyngiadau o ran pwy all wneud cynnig am nawdd. Fodd bynnag, disgwylir mai sefydliadau, grwpiau cymunedol a phartneriaethau eraill fydd yn llunio’r rhan fwyaf o’r ceisiadau llwyddiannus. Gall unigolion neu fusnesau unigol fod yn rhai sy’n elwa os bydd eu prosiect yn dod â budd amlwg i’r gymuned ehangach.

Ffurflen Ymholi Prosiect

Unwaith y byddwch wedi darllen yr adran Cyflwyniad o’r Canllawiau Ymgeisio, ac wedi penderfynu bod y gronfa yn addas i'ch prosiect rydym yn argymell llenwi'r Ffurflen Ymholi Prosiect sydd ar gael.

Mae'r ffurflen hon yn ffordd wych o gael adborth oddi wrthym cyn i chi ddechrau gweithio ar eich cais llawn. Rydym hefyd yn argymell cael sgwrs anffurfiol gydag un o'n swyddogion am gyngor ac arweiniad cyn llenwi'r ffurflen (gweler y manylion cyswllt isod).

Nid oes angen i chi lenwi Ffurflen Ymholi Prosiect ar gyfer grantiau o dan £1,000, ond pryn bynnag, rydym yn argymell i chi siarad â ni cyn llenwi'r ffurflen gais.

Keith O’Brien, Swyddog Cynaliadwyedd a'r Gymuned
Ffôn: (01766) 772257
E-bost: CronfaEryri@eryri-npa.gov.uk