Gofalu

Coed Cymysg

alt=Parc Cenedlaethol Eryri

Sut i Wneud Cais

Sut i Wneud Cais

Rydym yn argymell eich bod yn cael sgwrs anffurfiol gydag un o'n swyddogion i gael cyngor ac arweiniad cyn llenwi'r ffurflen (gweler y manylion cyswllt isod).

Rydym yn argymell eich bod yn darllen Canllawiau Ymgeisio Cronfa Eryri a Gwybodaeth Gefndir cyn cysylltu â ni. Yn anad dim, rydym yn awgrymu eich bod yn darllen y rhan ar ganlyniadau’r prosiectau ac yn ystyried sut y gallai eich prosiect gyflawni’r rhain.

Y cam nesaf yw llenwi Ffurflen Ymholi Prosiect. Pan fydd eich ymholiad prosiect yn dod i law, byddwn yn gwneud ein gorau i ddod yn ôl atoch cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Ceisiwch gynnwys cymaint o wybodaeth ag y gallwch yn y ffurflen, ond osgowch fynd y tu hwnt i maint y bocsys ymateb os oes modd.

Gellir anfon y ffurflenni wedi’u cwblhau naill ai’n electronig mewn e-bost at: cronfaeryri@eryri-npa.gov.uk

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, cysylltwch â ni dros y ffôn: (01766) 772257 neu mewn e-bost: cronfaeryri@eryri-npa.gov.uk

Os yw eich prosiect yn addas byddwn yn eich gwahodd i gwrdd â ni i drafod y prosiect ymhellach cyn cwblhau cais llawn.

Pan fyddwch yn anfon eich Ffurflen Gais Lawn wedi’i chwblhau atom, rhown wybod i chi ein bod wedi’i derbyn. Os oes angen eglurhad ynghylch unrhyw beth, byddwn yn cysylltu â chi. Fel arall, rydych yn annhebygol o glywed gennym nes bydd Fforwm Eryri wedi gwneud penderfyniad ar eich cais.

Wrth baratoi cais ar gyfer Cronfa Eryri, bydd yn rhaid i chi ddangos sut y byddwch yn cydymffurfio â'r amodau cyffredinol y manylir arnynt isod. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn asesu sut rydych yn cydymffurfio â'r amodau hyn fel rhan o'r broses monitro gyffredinol ar gyfer Cronfa Eryri.

Dyddiadau Cau i Geisiadau a Phenderfyniadau Ariannu

Gallwch wneud cais am grant o dan £1,000 ar unrhyw adeg. Mae gan Grantiau dros £1,000 derfyniad amser penodol - fe welwch y manylion islaw.

Am grantiau rhwng £1,000 - £25,000 y/f  rhaid i ni dderbyn eich ffurflenni cais erbyn y dyddiadau cau canlynol:

Mae’r rownd gyfredol wedi cau yn anffodus, ond gobeithir gwahodd datganiadau o ddiddordeb ar gyfer thema newydd ym mis Medi.