Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Ymgynghoriad . . . Eich Syniadau . . . Eich Llais

(© APCE)

(© APCE)

Cynllun Eryri - Ymgynghoriad Cyhoeddus 9 Gorffennaf - 30 Medi 2018

Diolch am ymweld â'r dudalen we hon. Gallai ychydig funudau o'ch amser wneud gwahaniaeth wrth helpu i amddiffyn a gwella Eryri.

Gallwch chi fod yn rhan o ddyfodol Eryri trwy rannu eich barn ar ein arolwg ar-lein:

Cwblhewch yr arolwg

Mae'r ardal y Parc yn amgylchedd ysbrydoledig ac unigryw i fyw, gweithio ac ymweld â hi. Hoffem gael eich syniadau a'ch barn ar y ffordd orau o barhau i ofalu am a gwella'r lle anhygoel hwn.

Gyda rhai camau hawdd gallwch chi ein helpu ni a'n partneriaid i greu cynllun rheoli newydd ac arloesol ar gyfer dyfodol Eryri.

Mae Cynllun Eryri yn cael ei ddatblygu yn wir ysbryd partneriaeth ac yn ystod yr ymgynghoriad byddwn yn ymgysylltu gyda cynulleidfa eang o bobl leol, busnesau, rhanddeiliaid, ymwelwyr ac arbenigwyr.

Cynllun Eryri

Mae'r Parc Cenedlaethol yn creu cynllun rheoli partneriaeth newydd ar gyfer Parc Cenedlaethol Eryri: Cynllun Eryri. Mae hwn yn amser cyffrous i ni oherwydd y byddwn yn gweithio gyda phawb sydd â diddordeb mewn gofalu am y Parc Cenedlaethol, i greu'r cynllun gorau posibl ar gyfer yr hyn y byddwn yn ei gyflawni yn y 5 mlynedd nesaf, a thu hwnt.

Bydd trafodaethau, mewnbwn ac adborth yn cael eu defnyddio i ddod o hyd i'r atebion gorau i gydnabod, blaenoriaethu a mynd i'r afael â heriau a chyflawni cyfleoedd. Yna bydd y meddwl strwythuredig a chydlynol sydd ei angen i gyflawni'r atebion hyn yn cael ei rhoi wrth wraidd cynllunio ar gyfer diogelu a gwella Eryri yn y dyfodol.

Pan fydd yn cael ei weithredu, bydd Cynllun Eryri yn helpu i gyflawni pwrpasau’r Parc Cenedlaethol ac i gyflawni nifer o polisiau, nodau a blaenoriaethau cenedlaethol Llywodraeth Cymru. Y rhai mwyaf arwyddocaol o'r rhain yw Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd.

Y prif feysydd y byddwn yn canolbwyntio arnynt yn y ddogfen ymgynghori hon ac yn y cynllun terfynol yw Amgylchedd, Iechyd a Lles a Chymunedau ac Economi Eryri. Mae'r tair ardal hyn wedi'u cysylltu'n agos â phwrpasau craidd y Parciau Cenedlaethol.

Mae'r cam hwn yn y broses o greu Cynllun Eryri yn ymgynghoriad cyhoeddus, sy'n rhedeg am 12 wythnos; Ar agor o 9 Gorffennaf ac yn cau ar 30 Medi, 2018.

Mae yna lawer o heriau, cyfleoedd a phenderfyniadau ynglŷn â blaenoriaethau i'w gwneud.Gwyliwch ein ffilm fer: Mae’n edrych ar rai o'r prif heriau, cyfleoedd a phenderfyniadau y mae angen eu gwneud o wahanol safbwyntiau.

Gan weithio gyda'n gilydd ar gynllun Eryri, gallwn gyflawni pethau gwych - credwn gyda'n gilydd y bydd ein syniadau a'n gweithredoedd yn creu atebion gwell i ddiogelu a gwella Eryri.

Gallwch fod yn rhan o ddyfodol Eryri trwy rannu eich barn ar ein arolwg ar-lein:

Cwblhewch yr arolwg

Sut i ymateb

Mae nifer o ffyrdd i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a rhannu eich syniadau, barn ac adborth gyda ni. Bydd y wybodaeth a gesglir o'r broses ymgynghori wrth wraidd creu’r cynllun newydd. Defnyddir canlyniadau eich adborth trwy'r arolwg hwn yn uniongyrchol i lunio Cynllun Eryri.

Byddwch yn rhan o ddyfodol Eryri trwy rannu eich barn ar ein harolwg ar-lein:

Cwblhewch yr arolwg

Fel arall, gallwch lawrlwytho, argraffu a phostio neu atodi eich arolwg trwy e-bost a'i hanfon atom.

Neu gofynnwch am gopi papur o'r arolwg drwy'r post neu dros y ffôn.

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru
Ffôn: (01766) 770274
Post: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LF.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion i'r arolwg yw dydd Sul 30 Medi 2018. Yn anffodus, ni fyddwn yn gallu ystyried unrhyw ymatebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau hwn.

Sioe Deithiol

Ewch i un o'n sioeau teithiol lleol, gyda'r opsiwn i lenwi'r arolwg drwy ddefnyddio’r sgrin gyffwrdd.

Poster Sioe Deithiol

Taflen Sioe Deithiol A5

Manylion Parcio a Chyfleusterau Hygyrch

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl i'r dyddiad cau fynd heibio, byddwn yn casglu ac yn ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd ac yn cyhoeddi adroddiad ar yr ymgynghoriad hwn. Byddwn yn defnyddio'r adroddiad hwn i lywio a llunio Cynllun Eryri.

Ein nod yw ymgynghori ar y cynllun terfynol yn 2019.

Byddwn yn diweddaru rhanddeiliaid ar y broses drwy gylchlythyr rheolaidd. Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr cylchredeg ar gyfer y cylchlythyr, cofrestrwch isod.

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio

* indicates required

Gwybodaeth Bellach:

Helen Pye

Rheolwr Partneriaethau’r Parc Cenedlaethol

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 772 536

Symudol: 07776 453 291

Ebost: helen.pye@snowdonia.gov.wales

Diogelu Data:
Dim ond ar gyfer y dibenion sy'n gysylltiedig â Chynllun Eryri y bydd y manylion a ddarperir gennych mewn ymateb i'r ymgynghoriad yn cael eu ddefnyddio. Gallwch ofyn am weld gwybodaeth bersonol a gedwir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ar unrhyw adeg.