Awdurdod y Parc

Filmio yn Hafod Eryri

alt=

Datganiadau i'r Wasg 2014

Hedgelaying Unearthed

6 Ionawr 2014

Ddiwedd Chwefror, bydd cyfle prin i amaethwyr a thir feddianwyr o fewn Parc Cenedlaethol Eryri dderbyn hyfforddiant mewn plygu gwrychoedd.

« mwy o fanylion

Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn cyrraedd Llynpenmaen!

11 Mawrth 2014

Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg, bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal diwrnod agored i’r cyhoedd ar fore Sadwrn yr 22ain o Fawrth am 10.30 yn y Blwch Signal yn Llynpenmaen.

« mwy o fanylion

Mawnogydd Eryri’n storio Cyfoeth

7 Mawrth 2014

Sut mae’r gwaith ar fawnogydd ucheldir gogledd Cymru am gyfrannu yn y dyfodol at liniaru llifogydd yn y tiroedd isel.

« mwy o fanylion

Cytundeb Beicio ar yr Wyddfa

30 Ebrill 2017

O ddydd Iau, Mai 1af tan ddydd Mawrth, Medi 30ain, gofynnir i feicwyr gadw oddi ar lwybrau’r Wyddfa rhwng 10 y bore a 5 yr hwyr er mwyn osgoi damweiniau ar y llwybrau mewn cyfnodau prysur.

« mwy o fanylion

Swyddfa'r PCE, Penrhyndeurdraeth

Canmoliaeth i Wasanaeth Cwsmer yn parhau

23 Medi 2014

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi llwyddo i gadw’i safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer yn dilyn asesiad diweddar.

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn

Cyfeillion yr Ysgwrn yn Newid Cyfeiriad

8 Mai 2014

Ddwy flynedd ers ei sefydlu mae Cyfeillion yr Ysgwrn yn newid cyfeiriad ac am ddatblygu’n elusen cofrestredig, fydd yn grwp annibynnol gyda’i bwyllgor gweithredol ei hun.

« mwy o fanylion

Prysurdeb @YrYsgwrn

1 Mawrth 2014

Flwyddyn ar ôl sicrhau dyfodol Yr Ysgwrn i’r genedl, mae’r gwaith o ddatblygu’r cynllun yn mynd rhagddo gyda sawl carreg filltir wedi eu nodi.

« mwy o fanylion

Codi ffi am drefnu ymweliad

10 Hydref 2014

Fel rhan o’r broses i greu Gwasanaeth Cynllunio mwy effeithlon mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol am godi ffi o £60 ar gyfer pob ymweliad safle gan Swyddog Cynllunio sy’n digwydd cyn cyflwyno cais cynllunio.

« mwy o fanylion

Llwybr Rhyd Ddu Path, Yr Wyddfa

Gofal mewn Eira

22 Rhagfyr 2014

Mae rhagolygon y tywydd yn darogan tywydd oer ar y copaon yn ystod yr wythnosau nesaf, ac felly mae Warden y Parc Cenedlaethol yn gofyn i bawb sy’n meddwl mynd allan i gerdded ar y mynyddoedd wirio’r tywydd cyn cychwyn.

« mwy o fanylion

Ysgo Craig y Deryn

Prif Wobr i Gynllun Ysgol

4 Rhagfyr 2014

Yn Noson Wobrwyo’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (RTPI - Royal Town Planning Institute) yng Nghaerdydd yn ddiweddar, prif enillydd Gwobr Cynllunio Cymru 2014 oedd Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn.

« mwy o fanylion

Dathlu 60 mlwyddiant Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal - gem ddisglair yng nghoron Cymru!

27 Tachwedd 2014

Yr wythnos hon, mae Cwm Idwal yn Eryri, un o dirweddau mwyaf eiconig Cymru, yn dathlu 60 mlynedd o fodolaeth fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol.

« mwy o fanylion

Swyddfa'r PCE, Penrhyndeurdraeth

Llwyddiant ‘Buddsoddwyr Mewn Pobl’ unwaith eto

6 Tachwedd 2014

Am y pumed tro yn olynol, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi llwyddo i gynnal ei achrediad ‘Buddsoddwyr Mewn Pobl’.

« mwy o fanylion

Hwb Ariannol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

3 Tachwedd 2014

Yr wythnos hon, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn dathlu'r newyddion iddo dderbyn hwb ariannol o £38,790.00 gan Ymddiriedolaeth SITA ar gyfer rheoli’r rhododendron ponticum yn Hen Goed, Nant Gwynant.

« mwy o fanylion

Cofiwch eich Golau

23 Hydref 2014

Wrth i wyliau hanner tymor nesáu a phobl yn manteisio ar y cyfle i gerdded, mae MynyddaDiogel am atgoffa cerddwyr i gymryd gofal wrth fentro i’r mynyddoedd.

« mwy o fanylion

Dechrau Adfer y Gerddi

13 Hydref 2014

Dechreuodd y gwaith o adfer y gerddi Fictoraidd pwysig o amgylch Plas Tan y Bwlch, Canolfan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ym Maentwrog, yr wythnos hon.

« mwy o fanylion

Dathlu llwyddiant ar yr Wyddfa

1 Hydref 2014

Mewn cyfarfod arbennig ym Mhen y Pass dros y Sul, cafwyd cyfle i ddiolch i 15 o bobl arbennig fu’n gwirfoddoli ar yr Wyddfa yn ystod y flwyddyn.

« mwy o fanylion

How to Manage the rhododendron ponticum – an opportunity for Contractors

29 Medi 2014

Ganol mis Hydref, am y tro cyntaf erioed, bydd cyfle i gontractwyr lleol Eryri ddysgu sut mae rheoli un o blanhigion ymledol a mwyaf niweidiol Eryri, y rhododendron ponticum

« mwy o fanylion

Parhau i Wella Cymorth Cynllunio i Amaethwyr

19 Awst 2014

Fel rhan o’r broses barhaus o wella’i wasanaethau i’r cyhoedd, mae Gwasanaethau Rheoli Datblygu Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal cymorthfeydd cynllunio penodol i amaethwyr a pherchnogion tir.

« mwy o fanylion

Ty Cipar, Llyn Conwy

Gwarchod Tywyllwch Eryri

11 Awst 2014

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd arbenigwr ar olau nos a sêr yn dechrau ar y gwaith o greu Arolwg Awyr Dywyll yn Eryri.

« mwy o fanylion

Cymrwch ofal. Paratowch

7 Awst 2014

Anogaeth i baratoi’n ofalus cyn mynd i fwynhau cerdded yn Eryri.

« mwy o fanylion

Ail-agor Gerddi Hanesyddol

28 Gorffennaf 2014

Bydd gerddi hanesyddol Plas Tan y Bwlch a’i Ystafell De newydd, yn agor ddiwedd yr wythnos.

« mwy o fanylion

Dirwy o £4000 am fethu cydymffurfio â Rhybudd Gorfodaeth

20 Mehefin 2014

Ar Fehefin 11eg yn Llys Ynadon Caernarfon, dyfarnwyd Mr Trefor Wyn Jones, o Goed y Pry, Llanuwchllyn yn euog o fethu cydymffurfio â gofynion Rhybudd Gorfodaeth.

« mwy o fanylion

Yr Ysgwrn

Grant Loteri £2.8miliwn i gartref Hedd Wyn

8 Mai 2014

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) heddiw wedi gwobrwyo £2.8miliwn i ddatblygu cartref Hedd Wyn yn Nhrawsfynydd, Yr Ysgwrn. Wrth i Gymru ddechrau ar bedair blynedd o goffau'r Rhyfel Byd Cyntaf, mae CDL yn chwarae rôl allweddol yn y canmlwyddiant gan ddiogelu cartref eiconig, rhestredig Gradd II* y bardd a gollodd ei fywyd yn y brwydro.

« mwy o fanylion

Cymunedau a Chynllunio

19 Mehefin 2014

Mae cyfres o gyfarfodydd gyda Chynghorau Cymuned o fewn y Parc Cenedlaethol wedi ei gwblhau’n llwyddiannus. Prif nod y cyfarfodydd, oedd i gryfhau’r berthynas rhwng yr Awdurdod a’r Cynghorau ac er mwyn esbonio mwy ar y gwaith mae’r Awdurdod yn ei gyflawni ar hyn o bryd.

« mwy o fanylion

Diogelu Dau Gartref Dan Yr Un To

6 Mai 2014

Mae diogelu adeilad hynafol yn Harlech yn ddiweddar wedi golygu diogelu un o adeiladau pwysicaf yr ardal ynghyd â diogelu cynefin 200 o ystlumod pedol lleiaf.

« mwy o fanylion

Pennod Newydd i Eryri

1 Mai 2014

Heddiw, (Dydd Iau, Mai 1af), bydd Emyr Williams yn dechrau ar ei swydd newydd fel Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

« mwy o fanylion

Gofal Pia' Hi

15 Ebrill 2014

Wrth i’r dyddiau ymestyn, hirlwm y gaeaf yn araf ddiflannu a’r gwanwyn wedi dechrau dangos ei lliwiau, mae MynyddaDiogel yn annog pobl unwaith eto i ystyried teithiau cerdded amgenach yn hytrach na mentro i gopaon mynyddoedd Eryri.

« mwy o fanylion

Y Carneddau ac Ogwen o'r Glyderau

Dathlu’r Carneddau ac Ogwen – Cyfle i Fynegi Barn

3 Chwefror 2014

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dathlu tirwedd, hanes a chymunedau’r Carneddau ac Ogwen? Yn ystod yr wythnosau nesaf, cynhelir cyfarfodydd mewn chwech o ganolfannau yn ardal y Carneddau ac Ogwen i drafod a ddylid sefydlu cynllun i werthfawrogi a dathlu’r ardal arbennig hon.

« mwy o fanylion