Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Rheolwr Cynllunio

Bydd deilydd y swydd yn sicrhau bod y Gwasanaeth Cynllunio yn cael ei gyflawni’n effeithiol ac yn effeithlon gan gynnwys paratoi ac adolygu'r Cynllun Datblygu statudol a pharatoi polisi a chanllawiau eraill, penderfynu ar geisiadau am wahanol ganiatâd cynllunio, darparu cyngor cynllunio a gorfodi datblygiad diawdurdod.

Dyddiad Cau: 30 Ebrill 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £38,813 - £40,760

Graddfa Gyflog: 13 (Pwyntiau 36 - 38)

Lleoliad: Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth.

Yn Atebol i: Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir

Yn Gyfrifol am: Prif Swyddogion Cynllunio

I wneud cais am y swydd, dylech fod yn aelod llawn o'r RTPI, yn meddu ar brofiad cynllunio perthnasol ar lefel uwch ac yn meddu ar brofiad o reoli prosiect. Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Jonathan Cawley (Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF