Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Uwch-Gynorthwy-ydd Gweinyddol Rhan-amser

Bydd deilydd y swydd yn darparu cymorth gweinyddol ym Mhlas Tan y Bwlch ac yn rheoli gwaith dydd i ddydd y Tîm Gweinyddol a’r Tasgmon/ Porter.

Dyddiad Cau: 31 Gorffennaf 2018 10.00 y.b.

Gyflog: £18,672 - £20,541 (pro rata)

Graddfa Gyflog: 5 (Pwyntiau 17 - 21)

Lleoliad: Plas Tan y Bwlch

Yn Atebol i: Pennaeth Busnes

Yn Gyfrifol am: Staff Gweinyddol a Staff y Dderbynfa a'r Porter

Mae’r swydd yn un rhan amser, 30 awr yr wythnos. Bydd yr oriau yn cael eu gweithio ar gytundeb oriau blynyddol ac yn cynnwys gweithio rhwng 08.00 y.b. a 10.30 y.h., 7 niwrnod yr wythnos fel bo’r angen.

I ymgeisio am y swydd rhaid meddu ar gymhwyster CGC Lefel 3 mewn busnes neu farchnata neu gymhwyster cyfwerth a gyda phrofiad o weithio mewn swyddfa brysur.    

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Swydd Ddisgrifiad Lawn

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Andrew Oughton (Pennaeth Busnes)

Ffôn: 01766 772600

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF