Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Tasgmon (Handyman) / Porter Rhan amser

15 awr yr wythnos ar gontract oriau wedi eu blynyddoli

Dyddiad Cau: 19 Gorffennaf 2018 10.00 y.b.

Gyflog: £8.61 - £8.81 yr awr

Graddfa Gyflog: 2 (Pwyntiau 8 - 11)

Lleoliad: Canolfan Plas Tan y Bwlch

Yn Atebol i: Uwch Gynorthwy-ydd Gweinyddol

Yn Gyfrifol am: Dim rheolaeth llinell

Bydd deilydd y swydd yn darparu cefnogaeth i staff, ymwelwyr a defnyddwyr ac yn cynorthwyo fel bo’r Ganolfan yn rhedeg yn esmwyth. Cyflawnir hyn drwy gynnal y cyfleusterau, yr adeiladau a’r cyffiniau agos mewn cyflwr glan a diogel, gan gydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol a chanllawiau arfer da wrth ymgymryd â’r dyletswyddau hyn.

I ymgeisio am y swydd rhaid meddu ar gymhwyster neu brofiad perthnasol o gynnal a chadw adeiladau.  

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Swydd Ddisgrifiad Lawn

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Andrew Oughton (Pennaeth Busnes Plas Tan y Bwlch)

Ffôn: 01766 772600

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF