Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Goruchwyliwr Blaendraeth Llyn Tegid

37 awr yr wythnos gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc

Dyddiad Cau: 23 Ebrill 2019 10.00 y.b.

Gyflog: £9.74 - £9.94 yr awr

Graddfa Gyflog: 4 (Pwyntiau 5 - 6)

Lleoliad: Blaendraeth Llyn Tegid, Y Bala

Yn Atebol i: Uwch Warden - De

Yn Gyfrifol am:

Bydd deilydd y swydd yn sicrhau bod blaendraeth Llyn Tegid, sy’n eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, gan gynnwys yr adeilad, y maes parcio a’r ardal gyfagos yn rhedeg yn effeithiol. Hefyd yn  darparu cyngor sylfaenol ar ddiogelwch a chyfeiriadedd, a chymorth a gwybodaeth gyffredinol i’r cyhoedd am Lyn Tegid, yr ardal leol a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r swydd yn un llawn amser, 37 awr yr wythnos ac yn cynnwys gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc.

I ymgeisio am y swydd rhaid meddu ar brofiad o reoli pobl, gofal cwsmer, trin arian yn gyfrifol ac yn gywir, ac ymwybyddiaeth o faterion sydd a wnelo diogelwch dwr.   Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Simon Roberts (Uwch Warden - De)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF