Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Swyddog Rhaglen Cynllun Datblygu Lleol Eryri

Bydd Cynllun Datblygu Lleol Eryri, a ddarperir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, yn destun ‘Archwiliad Cyhoeddus’ gan yr Arolygiaeth Gynllunio.  Bydd deiliad y swydd yn atebol i’r Arolygydd yn gysylltiedig â chyflawni’r archwiliad yn effeithiol, trwy ddarparu cefnogaeth drefniadol a gweinyddol effeithiol.

Dyddiad Cau: 28 Mawrth 2018 10.00 y.b.

Gyflog: £17,772 - £20,138 (pro rata)

Graddfa Gyflog: 5 (Pwyntiau 17 - 21)

Lleoliad: Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth (Lleoliad yr Archwiliad yn y dyfodol i’w bennu)

Yn Atebol i: Pennaeth Polisi Chynllunio a’r Arolygydd Cynllunio

Yn Gyfrifol am:

I ymgeisio am y swydd, fe ddylech allu arddangos sgiliau trefnu a gweinyddu ardderchog, y gallu i gyfathrebu’n effeithiol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn ogystal â sgiliau TG lefel uchel.

Bydd penodiad i’r swydd hon ar sail ran amser yn y lle cyntaf, ac yn codi i amser llawn cyn, ac yn ystod, yr Archwiliad Cyhoeddus, cyn gostwng i ran amser unwaith eto ar ôl yr Archwiliad nes ceir adroddiad yr Arolygydd, ac fe ddaw’r penodiad i ben bryd hynny.

Swydd Ddisgrifiad Lawn

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Rebeca Jones / Elliw Owen (Pennaeth Polisi Chynllunio a’r Arolygydd Cynllunio)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personnel@snowdonia-npa.gov.uk

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF