Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Lleoliad Gwaith Cadwraeth Amgylcheddol

Pwrpas allweddol y lleoliad hwn yw darparu profiad ymarferol i fyfyrwyr i gynorthwyo eu sgiliau a'u datblygiad addysgol os fydden nhw ar cwrs rhyngosod, yn dilyn prentisiaeth Lefel 2 neu 3, neu yn gadael cwrs, a rhoi profiad gwaith iddynt a fydd yn eu gwneud yn barod ar gyfer y gweithle.

Dyddiad Cau: 1 Ebrill 2019 10.00 y.b.

Gyflog: Cyflog Byw Gwladol (30awr/wythnos)

Graddfa Gyflog: 00-00

Lleoliad: Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Yn Atebol i: Pennaeth Cadwraeth, Coetiroedd ac Amaethyddiaeth

Yn Gyfrifol am:

Mae'r swydd wedi'i osod yng nghyd-destun cyfrifoldebau statudol yr Awdurdod Parc Cenedlaethol i amddiffyn y dirwedd, a darparu mynediad ar gyfer hamddena, mwynhad a dealltwriaeth yn ogystal â gwella lles cymdeithasol ac economaidd yr ardal.

Mae gan y gwasanaeth gyfrifoldeb i gyflawni prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) Yr Afon Eden, sef prosiect dalgylch eang a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nod y prosiect yw gweithio mewn partneriaeth â rheolwyr tir lleol i annog defnydd tir cynaliadwy o fewn y dalgylch, gydag un o brif yrwyr y prosiect yn rôl goed, gwrychoedd a choetiroedd cynhenid o fewn y dalgylch a'r angen yw rheoli'n well. Ar ben hyn, mae'r prosiect yn ceisio sefydlu meithrinfa goed newydd i gyflenwi planhigion tarddiad lleol i'r prosiect, a chyflenwad cynaliadwy hirdymor o goed ifanc lleol.

Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo gyda chyflawniad llwyddiannus amcanion prosiect SMS Yr Afon Eden. Bydd y prentis yn cynorthwyo'r Swyddog Prosiect a staff perthnasol eraill o fewn yr Awdurdod gyda gwaith o ddydd i ddydd y prosiect, yn enwedig elfennau gwaith coedwigaeth a choetiroedd yr adran. Bydd hyn yn cynnwys ymgymryd ag ystod eang o waith ymarferol gan gynnwys cynorthwyo gydag archwiliadau diogelwch coed, gwaith diogelwch coed, rheoli coetiroedd, ffensio, plannu a chynorthwyo gyda datblygu'r feithrinfa goed. Drwy gwneud, bydd disgwyl i’r unigolyn cwblhau prentisiaeth Lefel 2 neu Lefel 3 (yn ol ei gallu) mewn Cadwraeth Amgylcheddol, a hynny ,mewn cyfnod o 12 mis. Gall cyfrifoldebau eraill gynnwys cynorthwyo'r tîm i gyfathrebu negeseuon allweddol sy'n gysylltiedig â'n gwaith, gan weithio gyda gwirfoddolwyr ac ysgolion tra'n dilyn cyfarwyddiadau a roddwyd gan Bennaeth Cadwraeth, Coedlannau ac Amaethyddiaeth, a Swyddog Prosiect Yr Afon Eden.

Manylion Llawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Sam Price (Swyddog Prosiect Dalgylch Afon Eden)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF