Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cynorthwy-ydd Domestig (Rhan-amser)

15 awr yr wythnos ar Oriau Blynyddol

Dyddiad Cau: 26 Mehefin 2018 10.00 y.b.

Gyflog: £8.61 - £8.81 an hour

Graddfa Gyflog: 2 (Pwyntiau 8 - 11)

Lleoliad: Plas Tan y Bwlch

Yn Atebol i: Goruchwylydd Glanhau

Yn Gyfrifol am:

Bydd deilydd y swydd yn rhan o dîm sy’n gyfrifol am lanhau ym Mhlas Tan y Bwlch.

I ymgeisio am y swydd rhaid meddu ar brofiad perthnasol a’r gallu i weithio fel rhan o dîm.  

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Swydd Ddisgrifiad Lawn (pdf)

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Celia Kelly (Goruchwylydd Glanhau)

Ffôn: 01766 770274

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF