Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Cynorthwy-ydd Cegin Wrth Gefn

Bydd deilydd y swydd yn atebol i’r Gogyddes wrth gynorthwyo â pharatoi’r prydau. Bydd deilydd y swydd yn gweithio ar system wrth gefn fel bo’r angen, dros 7 niwrnod ac fel arfer o 7.00 y.b. hyd 8.00 y.p.

Dyddiad Cau: 1 Mehefin 2018 10.00 y.b.

Gyflog:

Graddfa Gyflog: 2 (Pwyntiau 8 – 11)

Lleoliad: Plas Tan y Bwlch

Yn Atebol i: Rheolwr Arlwyo

Yn Gyfrifol am:

1.         PRIF GYFRIFOLDEBAU

1.1       Cadw at unrhyw reoliadau perthnasol a nodir yn y Ddeddf Iechyd a Diogelwch wrth Weithio, Rheoliadau Iechyd a Hylendid.

1.2       Bod yn atebol i’r Gogyddes wrth baratoi prydau a diodydd yn unol â’r fwydlen ddyddiol.

1.3       Sicrhau bod yr holl lestri, platiau, cyllyll a ffyrc yn cael eu golchi a’u cadw yn y mannau priodol.

1.4       Gweithio gyda’r gweinyddesau i sicrhau bod digon o leoedd yn cael eu gosod wrth y byrddau cinio.

1.5       Derbyn nwyddau, gofalu bod yr holl eitemau yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig, a bod yr holl eitemau a ddangosir ar y ddanfoneb yn cael eu danfon.

1.6       Cyflawni dyletswyddau glanhau fel y nodir ar yr amserlen lanhau.

1.7       Sicrhau bod digon o lieiniau byrddau ar gael, a bod y rhai budr yn cael eu dychwelyd i’r londri.

2.         Unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl cyfarwyddyd y Rheolwr Arlwyo.

MANYLION Y PERSON

Disgwylir i ddeilydd y swydd hon feddu ar y cymwysterau, profiadau neu alluoedd a ganlyn:

  • Tystysgrif Bwyd, Iechyd a Hylendid Sylfaenol.
  • Profiad neu Gymhwyster hyd lefel 706/1 City & Guilds.
  • Tystysgrif Gofal Cwsmer ( Cyfaill Croeso)
  • Disgwylir i ddeilydd y swydd wisgo gwisg unffurf a gyflenwir gan y Ganolfan.

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Elina Hughes (Rheolwr Arlwyo)

Ffôn: 01766 772600

Ebost: plas@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF