Awdurdod y Parc

Plas Tan y Bwlch

alt=

Warden Ardal - Gogledd

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am wardeinio ardal sy’n cynnwys yr Wyddfa.

Dyddiad Cau: 30 Hydref 2018 10.00 y.b.

Gyflog: Hyd at £26,470

Graddfa Gyflog: Pwyntiau 25 - 29

Lleoliad: Canolfan Wardeiniaid Pen y Pass

Yn Atebol i: Uwch Warden - Gogledd

Yn Gyfrifol am: Wardeiniaid patrôl, gwirfoddolwyr

  • Arwain/cyfrannu ar waith prosiectau cyffrous
  • Gwaith addysg a gwaith gyda gwirfoddolwyr.
  • Gwaith Cymunedol / Cefnogi Cymunedau / Gwaith partneriaethau

I ymgeisio am y swydd rhaid meddu ar HND neu gymhwyster cyfatebol mewn rheoli tir neu bwnc perthnasol arall neu brofiad helaeth mewn meysydd gwaith perthnasol gan gynnwys gweithio gyda thirfeddianwyr a rheolwyr, awdurdodau lleol, cyrff cynrychiadol neu asiantaethau gwirfoddol.  Dylid hefyd feddu ar brofiad o faterion rheoli cefn gwlad, hamdden a mynediad.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Swydd Ddisgrifiad Lawn

No results were found

Mwy o wybodaeth

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Adam Daniel (Uwch Warden - Gogledd)

Ffôn: 01766 772232

Ebost: personel@eryri.llyw.cymru

Polisi Recriwtio a Chanllawiau (pdf)

Sut i wneud cais.

Ffurflen Gais ar-lein

Ffurflen Gais am Swydd (Word)

Ffurflen Gais am Swydd (PDF)

Os byddai'n well gennych gael y wybodaeth uchod mewn fformat gwahanol, neu gael pecyn ymgeisio drwy'r post, cysylltwch â'r Dderbynfa:

Ffôn: 01766 770274

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyflwyno eich Cais

Anfonwch eich ffurflen gais trwy e-bost at: personel@eryri.llyw.cymru

neu postiwch eich cais mewn amlen wedi'i marcio'n glir gyda'r gair 'cyfrinachol' at:

Pennaeth Personél
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth, Gwynedd.
LL48 6LF