Awdurdod y Parc

Lliwedd o Llwybr Watkin

alt=

Fforymau Lleol

Yn sgîl y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, gofynnwyd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, fel 'Awdurdod Penodi' i sefydlu un neu fwy Fforwm Mynediad Lleol er mwyn cynghori’r Awdurdod a mudiadau eraill ynghylch gwella mynediad y cyhoedd yn Eryri at ddibenion hamdden a mwynhad y cyhoedd.

Yn Ebrill 2002, sefydlodd Parc Cenedlaethol Eryri ddau Fforwm Mynediad Lleol - un ar gyfer gogledd y Parc ac un (ar y cyd â Chyngor Gwynedd) ar gyfer de’r Parc.

Cafodd y fforymau eu sefydlu yn unol â Rheoliadau Llywodraeth Cynulliad Cymru a chanllawiau Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Mae aelodaeth y fforymau wedi ei rannu’n gyfartal rhwng y rhai sy’n ymwneud â rheoli tir a’r rhai sy’n ymwneud â hamdden. Mae’r cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd.

Mae'n rhaid i'r aelodau gael eu hailbenodi bob tair blynedd yn unol â'r Rheoliadau. Gwnaethpwyd hyn ym mis Ebrill 2014 ac fe fydd y broses yn cael ei hailadrodd yn gynnar yn 2017.

Mae gwefan yr Awdurdod yn cyhoeddi'r wybodaeth ganlynol am y Fforymau Mynediad Lleol (Gogledd a De):

yfarfodydd ar ddod - Gogledd Eryri

  • Dydd Llun 5ed o Fawrth 2018
  • Dydd Llun 4ydd o Fehefin 2018
  • Dydd Llun 3ydd o Fedi 2018
  • Dydd Llun 3ydd o Ragfyr 2018

yfarfodydd ar ddod - De Eryri

  • Dydd Mawrth 13eg o Fawrth 2018
  • Dydd Llun 11eg o Fehefin 2018
  • Dydd Mawrth 18fed o Fedi 2018
  • Dydd Mawrth 20fed o Dachwedd 2018

Am fanylion pellach:

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth
Gwynedd. LL48 6LF

Ffôn: 01766 770274

Facs: 01766 771211

Ebost: parc@eryri.llyw.cymru